مر موز تبسم ؟/ عبدالوهاب سرتیر

0 554

داو ښکو سلسلى مې بارانونه ننګوي
آهونه لېوني مې تو پانونه ننګوي
قربان
دى له دې سرو شونډ و لږ وخانده جانانه
خندا
دى په سرو شونډ و ، سره ګلونه ننګوي
يو شرنګ دى په آٙواز کې انګازى کوى دلبره
سازونه چى دا اورمه ، سازونه ننګوى
مرموز يو تبسم دى په آ سمان د اننګو کى
يو زه ګورم اشنا چې ما ښامونه ننګوى
يو ته ئې چې کاته دى تاب له ما سرتېره اخلى
همدغه بى تابى مې نن شعرونه ننګوي ؟؟

Leave A Reply