سپوږمۍ خرم/  غزل

0 480

زړګیه چیرته تلې په چا مینېدلی دلته
دګلابونو په خندا غلطيدلې دلته

درباب مستو شان نغمو ته په مستیو راتلې
ته ېې دکور له دیوالونو راوستلې دلته

دا محبت دې درده تا ته سکون نه دې په کار
څړیکې نه ځار شم چی ېې ته راته سکڼدولی دلته

دلته داوښکو تجارت وودغه ښار داسی وو
یو بل به اوښکې په یوبل بس خرڅولی دلته

دمحبت په تار پیېلي زړونه هم ویده وو
زړګیه ما به نو په چا مینه ولې دلته

ته دوجود له حد وتلې وې دا ژوند داسې وو
ستورې ویده وو چی سپوږمۍ را رسیدلی دلته

Leave A Reply