غزل/ سپوږمۍ

0 397

څه دې رانه ورک په دې دنياکې يمه ورکه
دچا ديو نـــــــظر نرۍ سوداکې يمه ورکه

ما اوښکې کړي راټولې لپې لپې رانه توى شوې
لا اوس هم د يتم هغې ژړا کې يمه ورکه

دې ستورى تورى تورى مې لمنه کې پراته
زه ستا دجور ستم تورې خلا کې يمه ورکه

نـــــظر سره دې لږه اشــــــنا شوې يم نو ځکه
سجده په سمندر ږدمه هــــوا کې يمه ورکه

دغــــره قدرغــــمونه په وړوکي زړه ځاى شې
خــــــــالقه لویه خدایه دې وفا کې يمه ورکه

داستورى دې له مانه ګيله نه کوي په دې
سپوږمۍ يمه دخــــپل حسن رڼا کې يمه ورکه

Leave A Reply