غزل/ سپوږمۍ میوندي

0 624

يو څه دې رانه ورک په دې دنياکې يمه ورکه
د چا د يو نـــــــظر نرۍ سودا کې يمه ورکه

ما اوښکې کړي راټولې لپې لپې رانه توى شوې
لا اوس هم د يتم هغې ژړا کې يمه ورکه

دې ستورى تورى تورى مې لمنه کې پراته
زه ستا دجور ستم تورې خلا کې يمه ورکه

نـــظر سره دې لږه اشــــــنا شوې يم نو ځکه
سجده په سمندر ږدمه هــــوا کې يمه ورکه

دغــــره قدرغــــمونه په وړوکي زړه ځاى شې
خــــــــالقه لویه خدایه دې وفا کې يمه ورکه

دا ستورى دې له مانه ګيله نه کوي په دې
سپوږمۍ يمه د خــپل حسن رڼا کې يمه ورکه

Leave A Reply