بیړنۍ چاره/عظم الدین علیمي

0 604

تـوپـانـي څـپـو کې ګـرځـی د هـیـواد ستـره بيړۍ ده

د ګـرداو پـر خـوا روانــه اوږده شـپـه د تـاریکۍ ده
عجیبه يې مسافـر دي څـه ویـده دي څّه يې غله دي
څـه خـپـل منځ کې مــرور دي بېلابېله يـې ډلګۍ ده
ننګيالي زيـارکښ وګـړي دي کونجو تـه شـړل شــوي
د مشرانو يې غورځيدلې له سرو ښايسته پګړۍ ده
د مـاڼــو لـه هــره اړخــه د مـفـسـدو ټـولـی تـاو دی
وايي ډوبـه دې کشتۍ شي دا زمـوږ نه ده پردۍ ده
ترې به وځو لامبوزن یو د ساحل پر خوا به لاړ شو
زر مـو بـډو کې مـنـډلي په هر ځاي غوړه مړۍ ده
مــيــړنــیــو تـاریـخـسـازو د وطـن زړورو خــلـکـو!
یو بل ونیسئ پـه غېږ کې ستاسې مینه مـوروثۍ ده
د هــر قــوم ښــایـسـتـه ګلانو د خوږو ژبـو توتیانو
مـتـحـد شـئ مـتـفـق شئ اړ مـو خـاوره مـورنۍ ده
د ظالم لاسونه مات کړئ د مظلوم ګریوان آزاد کړئ
انـسـانـي غـږ د بـدلـون تـه مـنـتـظـره مـو نــړۍ ده
راځئ سـتـوري د سـحـر شئ د تیارو لپاره لمر شئ
د ژغـورنې لـوی لـښـکـر شئ لار رڼا د کامیابۍ ده
د بیړۍ مسیر بـدل کـړئ د ساحل لـوری منزل کړئ
«علیمي» وايـي چــې ژر شئ دغه چاره بیړنۍ ده

Leave A Reply