ناچاري/ عظم الدین علیمی

0 430

بـېـګـنـاه مـې ځــوروي وکـړمـه څــــه
مـا بـېـځـاي بـدنـامـوي وکــړمـه څــــه
مـخ د ځـمـکـې بـانـدې نـلـرم غـمـخـور
دا نــړۍ مـې شــرمـوي وکـړمـه څــــه
د اسـمـان غـوږونـه هـم راتـه کاڼـه دي
هیڅ مې نه اوري ځګيروي وکړمه څه
غورځوي مې په زور غېـږ ته د پنجاب
لـه وطـنـه مـې شــړي وکــړمــه څـــه
لـویـدیـزیان دې ټول په ما پسي راغلي
ما تـه ورور رالـمـســوي وکــړمـه څه
د هــغــه زړه کـې يـې کـرکـه ده کـرلې
زمـا زړه کـې یـې هـم کري وکړمه څه
دا وطن د پــلار نـیـکـه راتـه په کرکـو
ورانـــوي او ړنګـــوي وکــړمــه څــه
ښه پوهیږم ټولې چارې يې قصدی دي
را تـه جـنـګ لا اوږدوي وکـړمـه څــه
مجاهد نـه طالب جوړشـو بـیـا داعـــش
پـروژې تـل بــدلــوي وکــــړمـــه څــه
جـذبـوي مې داعشي پروژه ځــانــتـه
د چـــا ظلـم مـې اړ کـوي وکـړمـه څـه
لـه هیڅ جـوره يې پر ما ډډه و نکړه
تــرهــګــري پـر مــا تـپـي وکړمه څـه
د نـظـر وسـعـت پیدا نه شو افغان کـې
ورور پر ورور باندې وهي وکړمه څه

Leave A Reply