تاته وایم/ عبدالوهاب سرتیر

0 563

په دې دومره ننواتو او زاریــــــوو
تا وانخست لاس له خپلو خپلسریوو
که بدلی په وارو خپلې جامې کړې
نه پټېږې په دې خپلو مرداریــــوو
له غلیم سره دې کړی تعــــهد دی
چې پیسې درته رالېږي په لاریوو
درغلی ښې پخې خښتی په لاس دي
دېوالونه جــــــوړوه له کــــکریوو
هره خوا چې سترګې اړوم ماتم دی
وطن ټول واخست پر سر نا کراریوو
ټول لاسونه سبا خپل ګرېوان کې ګوره
دهغو چې تا نیولی له مر یوو ؟!

Leave A Reply