غزل / عبدالوهاب سرتیر

0 595

شينخالۍ خال دې پټوم ، زه دخالونو غل یم
دمينی تږی یم ، دشونډو دجامونو غل یــــم
شرنګ دپایزېب دې انګازې کوي غوږو کې زما
دشرنګ مېرمنی دنغمــــو ا ودسازونو غل یم
ګورم دی رنګ رنګ غوړېدلی دي ګلان دحُسن
ځولئ مې تنګه ګلان ډېر زه دګلـــــونو غل یم
زه په رنګينو لو پټو کې دلمر وړانګې کرم
کله له لری ، کله لنډ د ګـــــودرونو غل یم
دتورو زلفو تورې شپې دې رڼوم تېرېږم …
دمخ ډېوه دې بلوم د سهارونو غـــــــــل یم
هم دې کاته ، هم دې خندا هم دې وږمې دڅڼو
نوې سوژې راکوي ماته دشعرونو غل یم
چې په غوټيوو کې خندا دژوندانه کري ځآن
چې چېرته وي سرتېر دهغو بهارونو غل یم؟!

Leave A Reply