بېکسیار- غزل

0 532

 

ژوند زهر نه به و، خو زهرو ته نږدې هم و
کله ناکله خو قسم چې زیات تر دې هم و

هغه ملا چې په ممبر کړ بې پردې یو کس
زما په خیال خو یو نیم کار يې د پردې هم و

بې ایمانۍ ددغو خلکو لږ ضعیف ایمان
لوی کرامت د لویدیزوالو د چندې هم و

په بتکده کې چې دا کومې نخرې کېږي نن
دغه حالت همدا پرون د میکدې هم و

خندا له ټول جهان سره کړم، خو ژړا ګوښې
دغه عادت ابا مې وې چې د ادې هم و

د بېکسیار د لېونتوب له غمه ژاړي چې
خپه به وي خو څه خواهش پکې ددې هم و .
۲۰۱۷/۱۲/۱۳

Leave A Reply