غزل / شاهنواز باقر

0 715

څومره لاشونه به پراته وي ، د انسان دننه ؟
هر چا وژلى دى ، په زړه کې يو ارمان دننه

درد راته راکړه. چي په چغو چغو وژاړمه
زما په سترګو کې پټ شوى دى باران دننه

په دېوالونو باندې ګورمه. خاپونـه د پښو
په تصويرونو کې روان شوو ، انسانان دننه

داسې تنها ښه يم ، تنها ښه يم ، تنها ښه يمه
لکه چې خداى څنګه اوسېږي ، د اسمان دننه

يا به وزرې وکړم ، يا به شاعران کړمه دوى
راسره وسي په کوټه کېٕ څو مرغان دننه

محبتونه خو په زړه کې ژوند کوي باقره!
چا ويل ګلونه مړاوي کېږي د ګلدان دننه ؟

Leave A Reply