ننګرهاره/ زرلښت حفیظ

0 569

داڅوک وايي چې زه نه درپسی ژاړم
ننګرهاره ډکه خوله درپسی ژاړم
چې ماشومه وم زمادسولې کور وی
چې شوم لويه هرلمحه درپسی ژاړم
ته خوګل وی ماهم زړه درکړی تاته
زما ځانه ټوله شپه درپسی ژاړم
نارنج ګله ته دسولې خبر راوړه
چې خوشحاله شم اونه درپسی ژاړم
ته دسولې ښه زانګو وې ننګرهاره
دنارنج د ګل غونچه درپسی ژاړم
مسافره شوم دجنګ په غميزوکې
سوله راوړه چې نورنه درپسی ژاړم
دوطن دميندوهيلوته ځولې شه
دزرلشت دمينې زړه درپسی ژاړم
2017/19/03

Leave A Reply