غزل/ ملالی حيا

0 623

د دې بل واده ولور يې کړ له کومه؟
هيچا نه کړه د مـــــــلا سره مالومه

ده اخند په خپله راويسته محفل ته
زما يې بد راتلل په کلي کې نومه

په مکتب کې دې معلمه خفه کېږي
په کتاب باندې خط مه کوه ماشومه

نن یي نه کېږي چاره زموږ په وینه
تږې ګرځې چي اوبه به کړې له کومه

حـــيا!ښه دى چې جامې یې نه وي سپينې
چـــــپه شوې يې په جېب کې رنجـــــنومه

Leave A Reply