غزل / عبدالباري جهاني

0 544

مه راوړه اشنا د زړه زخمو ته مي لاس مه راوړه
ستا بېلتون وهلو پرهارو ته مي لاس مه راوړه

زما د لمبې زور دی چي پانوس یې ښکلی کړی دی
پرېږده چي بلېږمه لمبو ته مي لاس مه راوړه

ماته خپل قسمت کور په اغزیو کي نیولی دی
ګل یمه رژېږمه ښاخو ته مي لاس مه راوړه

ستا د اننګیو رنګیني به درته وسپړم
نن سبا غوړېږمه غونچو ته مي لاس مه راوړه

زه لکه شبنم په خپلو اوښکو کي مي شپه سوله
وچ که سم ړندېږمه لېمو ته مي لاس مه راوړه

ستا تر انجمنه مي بوډۍ شېبې راوړي دي
پرېږده چي زنګېږمه پیالو ته مي لاس مه راوړه

ستا د میني تور مي له شملې سره ګنډلی دی
دارته روانېږمه پښتو ته مي لاس مه راوړه

ما د جهاني د غزل اور پکښي میندلی دی
سور یمه شرنګېږمه نغمو ته مي لاس مه راوړه

ویرجینیا ۲۰۱۷ د اکټوبر یوولسمه

Leave A Reply