غزل/ تورپېکۍ«قاضي زاده»

0 546

مينه زړه کې د جانان مې آبدي ده !
لکه: پت، آبرو؛ ايمان مې آبدي ده !

په باغچه کې مې د هوښ مينه کرلې !
خوږ ارمان په هر زمان مې آبدي ده !

زه د عشق په کرونده کې ستره شوې!
کار د عشق لکه: دهقان مې آبدي ده !

مُحبت کې : انځورګره ، نګارګره !
نقش ، نګارپه هرمکان مې آبدي ده !

نستعليق باندې د مينې کرښې کاږم !
عشق،ژوند؛د رنځ درمان مې آبدي ده !

ما نېک نوم غوندې ساتلې خپله مينه !
دا پردې : عهدو پيمان مې آبدي ده !

خدای مې يو،عشق مې يو؛دلبرمې يودی!
له جانان سره ګُذران مې آبدي ده !

تورپېکۍ«قاضي زاده»عشق کې اتله!
هريو:شعر،غزل؛داستان مې آبدي ده!!

کلفورنيا ـ د امريکې متحده ايالات

Leave A Reply