غزل\اوږۍ کریمې

0 1,119

‎پخوانو سره چې کینم پخوانۍ یم
‎نن دلیل ځکه لرم چې اوسنۍ یم

‎ستا د خولې نه هسې جان او قربان خوند کړې
‎ګنې ښه په دې خبر یم لیونۍ یم

‎ستا د ښار سره هم ستا په شانتې اوسم
‎خو خویونو کې لا اوس هم غرڅنۍ یم

‎اوس عادته شوم چې ژوند دې تیروه یې
‎ژړولې ؟نه ،وژلې مې ځوانۍ یم

‎یو نارمل تپوس کوم چې اخیر ولې؟
‎لکه ځکه چې رحمت یمه ؟جینۍ یم

‎یوه ورځ به درنه یو یو بدل اخلم
‎پښتنه یم یاد ساته چې زه اوږۍ یم

Leave A Reply