الله خودتان شير هستين شير، نمانين كه…/ زرغونه منګل

0 731

الله خودتان شير هستين شير، نمانين كه…
حرامزاده گيهاى هزاران ساله...

“نظم از بحران” كه به زبان لاتين آنرا Ordo ab Chao ميگويند، بسيار ببخشيد يك “حرامزاده گىء سياسى” است كه پروسه اش شامل “ايجاد يك مشكل، عكس العمل و حل” ميباشد و از هزاران سال به اينطرف جريان داشته است. يعنى ايجاد عمدىء يك بحران، عكس العمل جدى به آن و رسيدن به يك هدف خاص.
بود نبود در زمانه هاى قديم يك نفر به نام نيرو كلاوديوس بود. اين آدم كه پنجمين قيصر روم بود، حدود ٢٠٠٠ سال پيش ميخواست در داخل روم يك شهرك مجلل به نام خود بسازد. سناى روم اجازه نداديش و يك روز بعد از همين مسله شهر روم آتش گرفت و ٩ روز در آتش سوخت و ٦٠ فيصد شهر ازين آتش سوزى تخريب شد. نيرو كلاوديوس كه عيسوى هارا بد ميديد آنهارا متهم به سوختاندن شهر كرد و ده ها عيسوىء بيچاره ره بيگناه زنده پيش شير ها انداخت كه خورده شوند… قيصر نيرو با گد ودئ كه ايجاد كرده بود و از آب كه گل آلود كرده بود، ماهئ خودرا گرفت و “چورپورش” را ساخت. يعنى از بحران تقلبىء طرح شده از سوى خودش هم دشمن را زد و هم به هدفش رسيد و شهركش را ساخت…(ايجاد بحران براى رسيدن به هدف)
يك قيصر ديگر روم به نام ديوكليتيانوس كه جنرال اردو هم بود مرد تشنهء قدرت بود و به اين نظر بود كه با داشتن يك دشمن قوى ميتواند حاميان اشرا بسيج بسازد و اردو را تقويت بخشد. به همين هدف اين آدم حدود ١٧٠٠ سال پيش كه شمار عيسويها هم در امپراطورى روم افزايش يافته بود، پلانهاى رنگارنگ در مقابل عيسويها ميسنجيد و بالايشان تهمت هاى ميكرد و عيسوى هارا تروريست عنوان كرده نزد شيرها مينداخت و تكه تكه ميكرد، تا يك اردوى قوى و وفادار را ايجاد كند…(ايجاد بحران براى رسيدن به هدف)
يك نفر ديگه بود به نام آدولف هيتلر كه به معرفيش حاجت نيست و نام خدا حتما” ميشناسين اش اين آدم در كنار كاروايى هاى ديگرش… در سال ١٩٣٣ دفعتا” پارلمان جرمنى آتش گرفت و اين موضوع وحشتى را در مردم ايجاد كرد و به اين وسيله قانون جديد “محدوديتها به هدف وطنپرستى” از سوى پارلمان تصويب شد كه تدريجا” حق تنفيذ قانون از سوى اعضاى پارلمان را گرفته و آنرا به ديكتاتوران نازىء بر سر اقتدار به رهبرى هيتلر داد. يعنى هيتلر بحران تقلبىء را براى رسيدن به هدف اصلى اش ايجاد كرد و موفق هم شد.
در سال ١٩٣١ افسران اردوى جاپان يك ريل خود را منفجر ساختند و چين را متهم كردند و به همين بهانه منچوريا را كه از سوى چين اشغال شده بود، گرفتند.
در سال ١٩٥٤ طياره هاى اسراييلى اهداف امريكايى و بريتانوى را در مصر بمبارد كرد و امريكا و بريتانيا را متحد خود در جنگ عليه مصر ساخت… در سال ٢٠٠٥ اسراييل اعتراف كرد كه خودش اين كاره كرده بود ولى در ١٩٥٤ توانست به هدف اصلى اش برسد…(يعنى ايجاد بحران براى رسيدن به هدف)
ده ها مثال ديگر چنين اقدامات در تاريخ سياسى جهان موجود است كه متاسفانه يادفراموشى پيدا كرديم و از يادم رفته اند، يا عمدا” نميگم خودتان ميفامين
بنا” آنچه امروز شاهدش هستيم و منگ و گول مانده ايم كه كى ميكند، چطور ميكند، چطور ميتواند و چرا ميكند… بخشى از همان Ordo ab Chao يا حرامزاده گيهاى سياسىء است كه براى رسيدن به اهداف مطلوب و بزرگتر جريان دارند. ما انسانها در طول تاريخ چندان مردمى نبوده ايم ولى ما افغانها خو بايد كمى هوشيار شويم و نگذاريم ديگر عيسويانى باشيم كه ناحق نوش جان شيرها در روم شدند، اعضاى سوختهء پارلمان جرمنى نشويم و مسافرين زخمىء ريل جاپانى نباشيم! (خودتان شير هستين شير، نمانين كه شير بخوريتان)!

 

Leave A Reply