دروازه های امنیتی ساخت چین وتداعی اسپ چوبی در داستان ترای

0 489

داکتر سیدخلیل الله هاشمیان

اول سپتامبر 2017

 

دروازه های امنیتی ساخت چین

وتداعی اسپ چوبی درداستان ترای  ( TROY)   

از داستان (ترای) یک فلم ساخته شده و یکعده افغانهاآنرادیده اند. مردم ودولت (ترای) مدنیت پیشرفته وقلعۀ بسیارمحکم نظامی داشتند که زورمردم ودولت(تروجن) به آنها نمیرسید. به هنگام عروسی شاهدخت (ترای)، مردم (تروجن) یک اسپ کلان چوبی ساختندوآنرا بقسم تحفه به پادشاه(ترای) فرستادندکه مورد قبول واقع شدوپادشاه (ترای) اجازه دادآن اسپ چوبی را بداخل قلعه(ترای) نگه دارند. مردم (تروجن) به داخل شکم آن اسپ 20 نفرجنگجوی مجهزگذاشته بودو دراواخر شب که مردم وسلطنت (ترای) غرق شادی ونشه بودند، جنگجویان (تروجن) ازشکم اسپ برامده سلطنت (ترای) راسقوط داده، شاهدخت عروس وهمه زنهاودخترهای (ترای)رابه غنیمت بردند…

وقتی دو روز قبل حملۀ انتحاری بالای شعبۀ کابل بانک در مکروریان دوم صورت گرفت وقدرت تخریبی آنراهمه مشاهده کردند،این نوع واسکت پُرقدرت انتحاری که توسط یکنفرحمل شود،درکابل ساخته شده نمیتواند-این واسکت حتمادرپاکستان ساخته شده وتوسط همین شخص انتحاری(شایدازگروه حقانی) بکابل اعزام شده است.

حالا سوال پیدامیشودکه این شخص انتخاری  چطوراز دروازه های امنیتی ساخت چین عبورکرده است؟؟؟ این قلم بمسایل تخنیکی چندان آشنا نمی باشد، اما اینقدرمی داند که درهردروازۀامنیتی ساخت چین یکنوع شفر (کود- code) تعبیه شده که محتویات عراده هاومحمولات بدن یک انسان را دیده میتواند- بنابران این شخص انتخاری حتماکلید شفر دروازۀامنیتی

 راداشته که اززیرآن بدون تشخیص تیرشده است !!!

مناسبات چین وپاکستان طوریست که دیدیم چین خودرارسمامسئول تمامیت ارضی پاکستان خوانده است- لهذاکلید شفر(کود) دروازه های امنیتی ساخت چین حتمادرنزد(ISI )پاکستان موجوداست وشاید تاحال چندنفرانتحاری دیگررااززیردروازه های ساخت چین بداخل کابل روان کرده باشدکه منتظر حملات بیشتربایدبود!

من نمیدانم که شفر(کود)این دروازه های امنیتی قابل تبدیل وتعویض میباشدودرین باره سوالات ذهنی ذیل خطور میکنند:

1) آیا پولیس کابل میتواندشفر(کود)هر دروازه رادرهرچندروزتبدیل کند؟

2) آیاشفر(کود) جدیدی که پولیس کابل دردروازۀامنیتی  نصب میکند،بطور اتومات قابل انتقال بحکومت چین نمیباشد؟

3) دروازه های نصب شده وسیستم شفروکودآن بایدتوسط متخصصین امریکایی یاچرمنی یاهندی تفتیش ومعاینه شودکه آیاعبورازین دروازه ها توسط کلیدشفرامکان دارد یاخیر؟

3) دراوضاع وشرایط موجودرافغانستان، دروازه های امنیتی از جانب کشورهای چین، روسیه وپاکستان نبایدقبول شود،زیرااحتمال وقوع  داستان اسپ چوبی در(ترای) تداعی شده میتواند.

حلول ایام عیدسعیداضحی رابه ملت شریف افغان درداخل وخارج کشورتبریک میگویم وبه حروای  شهدای مسچدشریف امام زمان وکابل بانک درود می فرستم- باعرض سلام واحترام. سیدخلیل الله هاشمیان –اول سپتامبر 2017

Leave A Reply