آیا مسلمان میتواند مسخره ساختن خالق خود خداوند… / داکتر هاشمیان

0 593

داکتر سیدخلیل الله هاشمیان                                                        5 سپتامبر   17 20

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا مسلمان میتواند مسخره ساختن خالق خود خداوندعزوجل را تحمل کئد؟

درجملۀ ویبسایت های فرهنگی افغانها در خارج، یکی که به گروه (شعلۀ جاوید) تعلق دارد، این ویبسایت موقف خودرا رسما به ضد خداوند(ج) ودین مبین، قران وپیغمبرآن اعلان کرده و بانشرمقالات به ضددین وشریعت اسلام ، درهمین طریق پویان بوده است- ازجانب دیگر ، به خاطرموقف این قلم که بحیث یک مومن مسلمان ازموجودیت خداوند(ج) بحیث خالق کاینات وحقانیت دین اسلام دفاع کرده، ازقلم نویسندگان آن پورتال تاسرحدناموس و پدر واجداد وخاندان دشنام شنیده است- پالیسی نشراتی این ویبسایت یکجانبه بوده، دفاعیۀ متقابل را نمی پذیرد.  خداوند عزوجل(ج) عادل وهم صبوراست، وهم بندگان خودرا به صبر توصیه فرموده، و این بندۀ حقیر دربرابر تهمت های ناحق مشرکان، منتظرعدالت اوتعالی میباشد.

 ویبسایت دیگری بنام افغان-جرمن آنلاین که مالک آن شاید بیشترازخداوند(ج) به کامپیوتر ایمان داشته باشد، زیرا خودش به کاری که به آن صلاحیت تدارد، یعنی قاموس سازی، مصروف بوده، و ذلیت و کلید ویبسایت خودرا بدست کسانی سپرده که خداوند عزوجل را به مسخره گی کشانیده – یکتن آنها که به داودپرستی معروف است ، بنام عبدالجمیل جمیلی، یکبار به خاطردفاع ازکردار ناهنجارمرحوم سردارداودخان درنایب الحکومه گی ولایت قندهارکه مردم قندهار به او لقب (لیونی سردار) راداده بودند، جمیلی مردم شریف قندهاررا “بدعمل، بچه بازوهمجنس باز،چاقوکش، آدمکش ، بدمعاش و…” خوانده بود و همان نوشتۀ او در ویبسایت افغان-جرمن آنلاین (زیرنام آزادی بیان) نشر شده بود؛ این بار همان جمیلی، مردم قندهار رامانده وبا خالق مردم، خداوند عزوجل، دراقتاده است – قسمت هایی ازنوشتۀ اورا که در  ویبسایت افغان-جرمن آنلاین بتاریخ  اول سپتامبر 2017 ، درکلکین نظریابی، نشرشده عینا اقتباس میکنم واز خالق خود وکاینات، الله تعالی (ج) التجا میکنم مرابخاطر اقتباس کفرگویی جمیلی مواخذه نفرماید، زیراهدف من ازین اقتباس متوجه ساختن افغانهای مسلمان است از آنچه در یک ویبسایت نشرمیشود- جمیلی میگوید :

 “”یک طنز ناروایی را… در مجلسی شنیدم، بازهم لزوما و باالمجبوریه آنرا درین جا تکرار یادآور میشوم که واقعا قابل تامل وعبرت برای ما مردم گشته گدای پُر زور است: روزی ازبارگاه رب العزت جل علی شانه برجمع ملل جهان فرمانی صادر  شدکه در فلان روزمعین وباریابی مخلوقات، هرملتی بر ردیف الفبا درصف بندی، به درگاه خداوند مشرف شده وعرض و نیازخود راحضورا عرض د اشته وجواب خودرا بگیرند. البته هرملتی مشکل خودرا عرضه کرده وجواب خودرا شنید، واما جواب ملت افغان چه بود؟

بارسیدن آنهابه محل عرض ونیاز، خداوند به تعجب بطرف شان دیده وسوال شانرا ازلحاظ همین روزگاری که حاجت به بیان نیست، شنیده !! فرمودند:

اول نمیدانم و بیاد ندارم که من شما ملت بی اتفاق  صدپارچه راخلق کرده باشم !

دوم اینکه سوال دارید که چه وقت ازین بدبختی و روز فلاکت بارنجات یافته ومانند دیگر مردم به زندگی انسانی ولب نان آرامی میرسبد  !

دفعتا خداوند دستمال خودرا ازجیب خود کشیده وجریان آب  دیده های خودرا خشک کرده وبا ترحم بطرف افغانها دیده وگفتند: من در آن وقت نخواهم بود که شما به مراد خود برسید – فاعتبروا یا اولولا بصار. ”   

اینکه جمیلی درمجالس کفرگویان اشتراک میکند واز آنها کفر می شنود وکفر می آموزد، اختیار خود رادارد، اما این شخص که در دورۀ جمهوریت دروزازت خارجه مدیر مامورین بوده، خداوندعزوجل وخالق کایتات و بشر و ملت ها را به مثل یک انسان ، نعوذ بالله، به  بی حافظه گی متهم میسازد که بیادندارد چه وقت ملت افغان را خلق کرده است !؟    و باز بخداوند عزوجل که ذات مبارک اوتعالی ازخصلت های انسانی مبرا است، دستی مانند انسان و دستمال و جیب وچشم وگریه رانسبت میدهد .

 و دراخیرهم خداوند لایزال (ج) را نعوذ بالله به (نابودی) “در آنوقت نخواهم بود” متصف میسازد !

همه تشبیهاتی که جمیلی به خالق لایزال (ج) در بالا نسبت داده ، حتی نصارا ویهود هم خداوند عزوجل را اینظور بی عزت نساخته اند. باور دارم که جمیلی به زودی به عذاب اوتعالی (ج) دچارخواهدشد، اما من  بحیث یک مومن مسلمان، این کفرگویی جمیلی را تحمل نتوانسته، شخصا به این گمراه  لعنت می فرستم، ودرغیر آن این نوشتۀ او را  به پیشگاه ملت مومن افغان محول میدارم تاهرمومن مسلمان بنوبۀ خود در زمینه قضاوت نماید.

یک برادرمسلمان، جناب صالح محمد، به نوشتۀ کفرآمیزجلیلی متوجه شده، روزبعدچنین رقم فرمود: “” طنز وفکاهی درشان خداوند عزوجل جرمیست نهایت عظیم – خداونددرموردصفات عظیمش چنان میفرماید- ترجمه : “اگرهمه ابحار جهت نوشتن صفات  رب عظیم الشان به رنگ تبدیل شوند،  همه ابحارخشک خواهئد شد، قبل ازینکه صفات رب عظیم الشان به پایان برسد ، ولو به کمک این ابحار، ابحار دیگری خواسته شود.” دردنیا چیزهای زیادی وجود دارد که ما میتوانیم درساختن طنز یا فکاهی از آنها استفاده کنیم،  واما نه در شان خداوندعظیم الشان.””

خداوندعزوجل به پیغمبربرگزیدۀ خود امرفرمرد که:” قل اطیعواالله والرسول فان تولوا فان الله لایحب الکفرین” (بگو، خداوندوپیغمبررااطاعت کنید، پس اگرنافرمانی کنید، همانا خداوندکافران رادوست ندارد)- آیت 31،سورۀآل عمران.

الحمدلله الخالق، الباری، المصور، له الاسماء الحسنی،

یسبح له ما فی السموات والارض وهوالعزیزالحکیم.

چناب آقای غلام حضرت ضمن تبصره ای نوشتند که: “سوتۀ دیموکراسی یا گلدستۀ دیموکراسی ، مارا وادار نمود که تحملِ پذیرش وافکار یکدیگر را داشته، وآنرا تحکیم وتعمیق نمائیم…” تصورمیکنم مقصد ایشان این بوده که ضرب این “سوتۀ دیموکراسی” را بشخص خود وحتی خانواده وخاندان خود باید تحمل کرد،  اما آیا میتوان به خالق کاینات (ج) هم تحمل کرد؟؟؟

جناب آقای عارف عباسی ضمن تبصره ای فرمودند که :” ما تعهد سپردیم به اصطلاح  از”پشت خاریذن” و یکدیگر را مقام نبوت بخشیدن احتراز نمائیم…” به جا ومرحبا! اما وقتی یک بندۀ روسیاه خودرا درموقف شیطان قرار داده خالق کاینات (ج) را تعجیزوتحقیر کند- با او چسان باید معامله کرد؟ من بحیث یک مومن مسلمان خودرا مکلف دانستم همان نوشتۀ کفرآمیزجمیلی را به توجۀ مسلمانان برسانم، دیگران اختیار خود را دارند.

باعرض احترام –بندۀ خدا(ج) سیدخلیل الله هاشمیان

Leave A Reply