بلى مسعود براى مردمش قهرمان است/ محمود اميرى

0 604

بلى مسعود براى مردمش قهرمان است

در قهرمانى و مجاهد بودن آمر مسعود شك و ترديدى وجود ندارد ولى او براى مردمش و شوراى نظار و عده يى از تاجيك هاى فاشيست و قوم پرست ، استاد سياف مفتى ايساف، خاين ملى شاه شجاع ثالث كرزى قهرمان مى باشد.
مسعود تا زمانى مجاهد بود كه به روس ها پروتوكول امضا نكرده بود!
مسعود تا زمانى مجاهد بود كه در جنگ هاى كابل ، كابل را ويران نكرده بود! بلى مسعود تا زمانى مجاهد بود كه طالبان را تا دروزاه هاى كابل خوش آمديد نگفته بود! بلى مسعود قهرمان و مجاهد بود تا زمانيكه حريف هاى تنظيمى و هم حزبى خود را ترور نكرده بود!
بلى هموطن عزيزم مسعود تا زمانى قهرمان بود كه جاسوس روس و تاجكستان نشده بود، بلى مسعود تا زمانى قهرمان بود كه براى ترور قومندان خان آقا شكردره ، ناصر لغمان ، ميرويس خان اورياخيل و صد ها قومندان ديگر مجاهدين توطئه و دسيسه نكرده بود!
قهرمان كسى است كه كدام ولايت و كشور خارجى را فتح و تصرف كرده باشد! قهرمان كسى نيست كه در جبل السراج ائتلاف سكتاريستى أقليت قومى و مذهبى را با جنرال هاى پرچمى مشرب تشكيل بدهد!
قهرمان كسى نيست كه با همان ائتلافيون طى يك توطئه ديگر غرب كابل را ويران كند!
قهرمان كه از كوه تلويزون و آسمائى غرب و شرق و جنوب كابل را به ويرانه تبديل كند!
مسعود چطور قهرمان بود كه در چهار سال تمام نتوانست رقباى خود را يك متر به عقب برآند ، او نتوانست كه يك متر از چهار راهى دهمزنگ ، پل حسن گوساله و هودخيل و خط تگاب پيشروى كند!
قهرمان همان است كه مجاهدين حزب اسلامى را بنام قوم و لسان و سمت دعوت كند و آنها را عليه استاد فريد، استاد فتح محمد و انجنير طارق و قومندان كريم به بغاوت تشويق كند!
بلى تا زمانى صائم روزه دار است كه روزه اش فاسد نشده باشد.
محمود اميرى

Leave A Reply