بیاید بیدار شده خود را دریابیم!/ داکتر امید همکار

0 571

نسل جوان – نسل من – به تلنگر نیاز دارند تا بیدار شوند!
چون یکی خواب بودن است، دیگری خود را به خواب زدن. خواب‌ برده را می‌توان بیدار کرد، اما خواب‌ زده را هرگز.
متأسفانه نسل جوان امروز با وصف دیدن تمامی این شرایط ناگوار، همچنان خود را به خواب زده است؛ با آنکه همه‌چیز را درک می‌کند ولی از سر درماندگی زیاد، وانمود می کند که خواب است و هیچ چیز را نمی بیند. می گوید اگر بیدار بودم نمی‌گذاشتم آب از آب تکان بخورد و این  یعنی خود و نسل خود را بازی دادن. اگر چنین رفتار و بی تفاوتی ای در ما ادامه پيدا كند، دیر یا زود در برابر این وطن شرمسار خواهیم گشت.
این نسل باید  موقف و تکلیف خود را روشن کند و به این رهبر نما‌های دیروز بگوید لطفا دیگر از نسل ما در مجالس خود نمایندگی نکنید، حتا یک نماینده نسل ما با شما نیست. مشخص نیست که نسل جوان با ارشادات عالی جنابان موافق است یا خیر؟ شما به نسلي خط و نشان می کشید كه اكثريت اين خاك را شكل داده است.

این را هم بدانید که این وطن همیشه و در هر فصل از شما و دودمان شما نخواهد بود، چون ما دیگر مثل گذشته چوب سوخت و سیاهی لشکر شما نخواهیم بود و نخواهیم شد.
شما در زمان خویش رسالت و ماموریت خود را چه بد یا خوب انجام دادید که قضاوت آن به دست مردمی ماست.

ولی از این به پس این نسل برنامه‌ی خود را دارد و به این مادرِ رنجور خویش خدمت خواهند کرد و نسخه‌ای را برای مداوای درد های بی‌شمار آن با علم و خردِ که در این سال ها به قیمت جان اندوخته اند تجویز خواهند کرد.

با احترام  داکتر امید همکار

Leave A Reply