خواجه آصف :( ماجوابګوی تنبان کثیف دولت افغانستان نیستیم )/عبدالرووف لیوال

0 765

آقای آصف وزیر خارجه ی پاکستان چندروز قبل در مرکزتحقیقات انستیتوت صلح ایالات متحده چنین ګفت (( آنچه درافغانستان میګذرد ، ابعادزیاددارد ، یک حکومت فاسد درکابل است ، شما میلیاردهادالررادرافغانستان تزریق کردید که به هیچ جایی نرسید ، تجارت مواد مخدر۳۷۰۰درصد افزایش یافته – ماشریک چنین فساد وچتلی نیستیم ))
وزیرخارجه پاکستان همچنین اذعان داشت که ارتش افغانستان برای ګروه طالبان سلاح به فروش میرساند .
پشقل دزد های تنظیمی ، میلیاردر شده اند :
شایعاتی موجود بوده که در زمان وزارت پشقل دزد حدود ۵۰۰۰میل تفنګ ماشیندار M4امریکایی که هرمیل آن حدود چهارهزاروهشتصد دالر امریکایی قیمت داشته به مخالفین فروخته شده وعوض تفنګ M4تیرایی ساخت پاکستان جای آنرا پر نموده .
فروش سلاح ، مهمات وممربه مخالفین وطالبان چیزی تازه نیست ، شواهد مستند درمورد سربازان خیالی ، دزدی ۴۲میلیون دالر ادویه از شفاخانه ی چهارصد بستر، سرقت از خوراکه باب ومواد لوژستیکی ـ کلنیک های خیالی ـ مکاتب خیالی معلمین خیالی لکه ننګی وجای شرمساری به مردم ماشده وباعث ګردیده که حتی پاکستانی ها منحیث حربه از آن استفاده نموده وهم (جان ساپکو) به ما طعنه دهد.
ضمناٌ افغان ها را مردم مفسد ، فاقد دانش دولت داری وعاری از اداره واوتوریته ی حاکمیت دولتی نشان دهند ، به همه ګان مبرهن است که افغانها بخصوصاٌ درمیان مردم ما انسانهای صادق ، دارای اهلیت وشایسته ی حکومت داری موجوداند که هیچګاهی دررده های بالایی حکومت برایشان چانس اجرای وظیفه وخدمت به مردم داده نمیشود ، درعوض دانه های کثیف سرطانی مربوط تنظیمها چون مهره های شطرنج کثیف ازیک محل به محل دیګر درحال تبدیلی وحرکت هستند ـ ملوس ترین چهره های تنظیمی همه کرسی های باقدرت راتصاحب وصرف به فساد می پردازند مثالهای عینی آن که به تازه ګی ها از طریق رسانه ها افشاء شدند رییس ولسی جرګه ومشرانو جرګه می باشند – فساد رییس
ولسی جرګه که تعفن آن بشردوست رامجبور به ترک تالارنمود وفساد رییس مشرانو جرګه که ۲۲تن از اقارب نزدیک خودرا با سوء استفاده ازموقف خود دررده های مهم دولتی بدون شایستګی ولیاقت مقرر نموده است تا به فساد بپردازند ولست شان ازطریق رسانه ها پخش شد ، وقتیکه روساء ولسی جرګه ومشرانو جرګه چنین اشخاص باشند باید ګفت که کفر چون ازکعبه خیزد کجا ماند مسلمانی – اینها ناظروکنترول کننده ی حکومت اند ولی اګر به کدام اهل حکومت بګویند که چرا فساد مینمایی ؟ او درجواب برایش خواهد ګفت (غربال ، چلو صاف را میګوید : سوراخهایت را پت کن )
ضمناٌ وزیر خارجه تا وزیر خارجه است ، از آصف تا ربانی تفاوت راببینید ، آصف از کدام فاکت های مستند رفیقش (جان سافکو) علیه ما استفاده نمود وربانی دانش آنرا ندارد تا از فاکت ها عینی مستند وواقعی مثلاٌ تجاوز چرخبال پاکستانی که سلاح رادرلوګر برای طالبا ن میآورد و۲۲ تن اعضای آی اس آی که درولایت پکتیکا ګرفتار شدند ، دراجلاس های بین المللی ودیپلوماتیک استفاده نماید – حیف برای چنین کرسی ها ! برای چنین کرسی هاروان فرهادی وپژواک ها ضرورت است.

Leave A Reply