عاشق فنا شخصيت بزرگ وانسان سترگ وطنم/ استاد صباح

0 757

عاشق فنا شخصيت بزرگ وانسان سترگ وطنم

شخصيت هاي ملي وميهني به چه مي انديشند؟؟؟

 استاد- صباح 

« من خلاصه مي نويسم زيرا عنقريب کتابي به بزرگي انديشه ،تفکر، عظمت وانسان دوستي ( عاشق- فنا ) روانه ويترين وقفس هاي کتابخانه هاي بزرگ ومورد مطالعه جهان علم ودانش خواهد شد »

{ هستي! اي دوست! تا دراين هرم نفس گير،جاودانه هاي زند گي را معنا وخيال هاي انساني را سرانجام ببخشي.  }

ازایجاد جوّی که فعالیت های فرهنگی و آفرینند گی و آزادی هنرمندان و نویسندگان را محدود کند، باید بشدت پرهیزشود و تمامی امکانات برای بالندگی و پویایی زبان ، فرهنگ ، هنر ، شعر و ادب فراهم آید. همه بايد آزادباشند كه درهررشته فرهنگي وهنري به آفرينندگي بپردازند و موجبات سرزندگي و شادابي درجامعه را فراهم سازند.

اينجا سخن ازابرمرد هنر، فرهنگ ، تاريخ ، انديشه ، تفکروسخاوت است ، اين مرد بزرگ وبي همتا عاشق (فنا- صافي)

فرزند مرد بزرگ افغانستان ارکانحرب محمد جان خان ( فنا- صافي ) شاعر، سياستمدارونظامي برجسته ووطندوست والاي سرزميم ماست که توسط باند جنايتکارحفيظ الله امين به شهادت رسيد.

عاشق فنا مرديست که هيچ قلمي نمي تواند شخصيت ، کارکردها ، مردي وبزرگي وي را تصورت درست رقم بزند ووي شخصيت است که بالاترازکشور ومردمش فکرمي کند وانسانهاي دنيا را بدون درنظرداشت رنگ ، نژاد ، زبان، دين ومذهب احترام ميگذارد ودوستدارد.

فنا ميگويد: ازکودکي تصميم داشتم تا مردم وطنم وانسانهاي سرزمينم را پاس بدارم وکارکردهاي دانشمندان عرصه هاي فرهنگي را قدربدانم وخدمات ارزشمند آنانرابه شکل ازاشکال تبارز بدهم . ابرازاين عشق واخلاص به وطن ووطندارانم تنها ازطريق نوشتن اشعارومضامين برايم کافي نبوده وهميشه سعي وتلاش دارم باکارهاي نووابتکارات مفيد خدمتي به وطن ، مردم  وارزش هاي فرهنگي وهنري کشورانجام بدهم .

با اين انديشه دست به افتخارات معنوي زدم ونشان بين المللي ( صلح – علم وانسانيت) رابنيانگذاري نمودم وتااکنون اين نشان عالي به شخصيت هاي ملي وبين المللي تعلق گرفته است وازشخصيت هاي بين المللي مي توانم ازجاستن تردوصدراعظم جوان ومحبوب کانادا،پاپ واتيکان ، بارک اوباما… نام ببرم .

ابتکارهنري وادبي ، نشان ( صلح – علم وانسانيت ) يکي ازدست آوردهاي من به حساب ميرود که نمايانگرتلاشهايم درراه خدمت به فرهنگ پربارافغانستان عزيزبوده وثبت صفحات زرين تاريخ هنري وادبي کشورما خواهد شد.

نشان مطلا) 3+  (3انچ دايروي شکل بوده که نوشته ورسم حک شده درآن بارنگ هاي بيرق افغانستان عزيز ، سياه ، سرخ وسبزمزين گرديده وازسه لسان زنده دنيا پشتو، دري وانگليسي درآن کارگرفته شده است.

درقسمت وسط نشان کليشه ي ( صلح – علم وانسانيت ) حک شده که افتخاراين ابتکاربزرگ را دارم به زيبايي اين نشان مي افزايد .

به طرف راست وچپ نشان سه خوشه گندم که رنگهاي آن نيزبارنگ بيرق افغانستان عزيزتطابق دارد ، اين نشان را زيبا ترميسازد ، يک فيته سبزرنگ که نشان زندگي ، سرسبزي ، آرامي وصلح است نيزضميمه اين نشان است.

هميت نشان :براي اولين باردرتاريخ ميهن عزيز ،ازطرف مردم وبراي مردم و نشان هنري وادبي تهيه وبراي دانشمندان عرصه هاي فرهنگي وکلتوري توزيع ميگردد.

درشرايطي که دشمنان آزادي به شکل ازاشکال وباتفرقه ونفاق ميخواهند ملت رنجديده مارا از هم دوربسازند اعطاي اين نشان به فرهنگيان ما رسم همديگرپذيري ملي را تقويه نموده وازيک جانب باعث رشد استعداد ها گرديده وازجانب ديگرماميتوانيم که درزمان حيات شخصيت هاي ادبي وهنري ازآنها قدرداني شايسته بعمل بياوريم .  اين نشان کاملآ به ملت عزيزما تعلق داشته درحيطه تاثيرهيچگونه ارگان دولتي ، انديشه هاي سياسي وتشکلات حزبي نميباشد .   اين نشان سمبول وحدت مردمي ، سمبول عشق مردم به مردم وسمبول تقديرنمودن ازهموطنان ميباشد.اهميت اساسي وعمده اين نشان درنقش آينده آن درعرصه هاي خدمات فرهنگي وکلتوري به ميهن ومردم ميهن  مانهفته است.

من عاشق افغان نازنين خود هستم ، هميشه هموطنان خود را بهتر، بلند تر،بادانشترومستحق احترام بيشترميدانم . خواستم به همين منظورنشان طلاي هنري وادبي )صلح – علم انسانيت( راساختم . تاباشد برگ سبزگويا به منظورخدمات فرهنگي دانشمندان گرامي ومعرفي چهره هاي مبتکروخلاق جوانان ، دين ملي وفرهنگي خودرا دربرابرملت سرافرازبه انجام رسانده  باشم .

بلي جناب شخصيت بزرگ عاشق فنا-

انسانهائی که زیبا و امیدوارانه می اندیشند سلامت می مانند . انسانهائیکه منفی و مایوسانه می اندیشند ، نه تنها در بسیاری از عرصه های زندگی ناکام می مانند بلکه از نظر سلامتی هم مشکل خواهند داشت. دنیای یک انسان دنیای اندیشه های اوست و زندگی تجسم امواج اندیشه های یک انسان در دنیای واقعیتهاست…. آری بهروزي وسربلندي تو در گرو لحظه لحظه های کیفیت اندیشه های توست .

Leave A Reply