اشباح قاتل وهمدستان خارجی شان/ حسین خیل

0 520

اشباح قاتل وهمدستان شان بعداز سال۱۳۵۸مکاتب ،شفاخانه ها، موسسات عام المنفعه را تخریب وحریق مینمودند ، معلمین راکمونست ګفته به قتل میرسانیدند ، مامورین دولتی راجیره خور شوروی دانسته ازبین میبردند ، باراکت پرانی ها ی شان کابل رابه حمام خون تبدیل ساخته بودند ، پایه های برق را منهدم وشهرها را در ظلمت فرو میبردند ، درشاهراه ها قطارهای دولتی راچون قطاع الطریقان چور وبعداٌحریق مینمودند ، درراه های عام مین ګذاری نموده وبسیاری علمای دین را که درشهرهاباشوون اسلامی ارتباط داشتند تکفیرو به قتل میرسانیدند ، در مکاتب ذخیره های آب رابا مواد زهری مسموم میساختند ، درمحل ما   به یک روزسه عالم جید دین هریک مولوی وزیرمحمد ، مولوی علاوالدین میاخیل ومولوی درمحمد رابه این بهانه که ګویا با دولت ارتباط دارند ، بدون کدام مدرک شهید ساختند که همه مردم ګواه اند . (مشت نمونه ی خروار)

فازدوم : جانمودن ګروه های مفسد وشرور دررده های دولتی :

اینکه تیلرسن وزیر خارجه امریکا میګوید ( ما همینجا هستیم وجایی نمیرویم دلش ازدر ک حمایت پشت پرده پاکستان وهمین ګروه های شرور ومفسد پراست وهنوز بالای شان سرمایه ګذاری میکنند – کسانیکه میګویند امریکا درافغانستان شکست خورده بلکل نادرست زیرا امریکا درموجودیت پاکستان وګروه های مفسد تمام منفعت های خودرا بدست آورده وهی دارد بدست میآورد . این مردمان بیچاره ما هستند که روزانه جوقه ،جوقه به دیار عدم میروند ولی امریکا برای همیش است .

جان مطلب : این اشباح وتله (کره های شان) عین رفتار وکرداردیروزی راهی ادامه میدهند ، صرف حمله های انتحاری وګروګان ګیری درتکتیک های مردم کشی شان اضافه شده ، تفاوت فاحش دیګر که به میان آمده ۸۰فیصد شان با داخل شدن در قوه ثلاثه ی دولت باقوت دولتی وبدون هراس با همکاری همان یاران خارجی دیروز شان که جامه بدل کرده اند بنام فند ووند ، پروژّه ، انجیو ، شرکت امنیتی ، نهاد های دیده بان وحمایت ګر،حقوق بشرهمان جنایت دیروزی را تکراربه لون دیګرش انجام میدهند.

ضمناٌ   اعمال شان را ازقبیل غصب زمین ، اختلاس تحت پوشش ولسی جرګه ومشرانو جرګه ادامه میدهند ، خلص مردم ما به آنها ګوسفندان قربانی  جهت عیش ونوش شان میباشد ، همه دانشمندان ، تجاران ملی و آنهاییکه کله ایشان به تنه شان میارزید از وطن فراری دادند ، که سرمایه ی معنوی ما بودند .

ممالک که دیروز دراجرای این اعمال آنها را حمایه مینمود ند– آنها را به قطبین متضاد مثلاٌ تنظیمیها بمقابل طالب ویا حرکت انقلاب اسلامی بمقابل حزب وحدت ،جمعیت بمقابل حزب وغیره راچون سګان بین هم انداخته وبه شیوه دیګر آنهارا علیه مردم ما ومنافع شان میجنګانند ، خود هم در غارت نفع میبرند وسګان جنګنده ی شان هم صاحب لقمه ی میشوند درمیان مردم ما خورد وخمیر شده میروند ، هیچ عقل سلیم ومرجع دلسوز پیدا نشد که مردم ګنګس افغانستان راازین منجلاب نجات دهد (زیرا آنها میګویند اینها باید همینطور باشند – تاکه احمق[اسلامی] درجهان است عاقل در نمی ماند ) .

چاره دیګر نیست بجز اینکه  دیګر مردم بدانند وبه هوش بیایند ومطابق فرموده ی خداوند (ج) ((تاسرنوشت خودراخودتان تغییرندهید ، من سرنوشت شماراتغییرنمیدهم )) درمورد سرنوشت خویش فکر کنید ، فریب اینها رابنام اراکین دلسوز دولتی وپیام آوران صلح نخورید وبه یاران خارجی دیروز شان که امروز هم حامیان ایشان است لعنت بفرستید وبګویید که به لحاظ خدا دیګر بس است ، این خون انسان است که درین خطه جاریست نه خون حیوان ، انسانیت وخداوند براعمال دیروزی وامروزی ایشان لعنت میفرستد .

حسین خیل

Leave A Reply