نیمروز؛ در محاصره مثلث شوم

0 507

نیمروز از غرب با ایران، از جنوب با پاکستان و از شرق با هلمند مرکز کشت، تولید و پروسس تریاک جهان و افغانستان گیر آمده است. پاکستان طالب می‌فرستد، ایران به طالبان مورد حمایت خود سلاح ایرانی و روسی می‌فرستد و طالب هم از شرق «هلمند» به مثابه نقطه‌ای ستراتیژیک و مرکز امارت؛ ترافیک مواد مخدر را تنظیم می‌کند.

تقریباً اکثریت نقاط سرحدی افغانستان با ایران و پاکستان باز است. نیمروز، گذرگاه قاچاق انسان به ایران و دروازه ترکیه استفاده گردیده و هنوز هم می‌گردد. یافته‌های سرخط نشان می‌دهد که طالبان عِلاوه بر استفاده نیمروز به حیث گذرگاه قاچاق مواد مخدر، در امتداد سرحد به خصوص با ایران به «قطاع الطریقی» نیز رو آورده اند.
معنای لغوی راهزن «قطع الطریق» از نظر لغوی صفت فاعلی است و به کسی اطلاق می‌شود که در راه‌ها مسافران را غارت کند.

شاید طالبان از یاد برده اند که هرچند فقهای اسلامی که قایل به جدایی جرم فساد فی الارض از محاربه هستند، مجازات معیّنی را برای مفسد فی الارض معین نکرده اند، اما زمانی طالبان «قطع الطریق» را دست می‌بریدند.

یک گوشه‌ای مثلت خبیث ولایت نیمروز که همانا طالب است، در چند مدت اخیر در ولسوالی‌های سرحدی نیمروز با ایران و واقع در امتداد خط دیورند قطاع الطریقی می‌کند. آنانی که به تازه‌گی از طریق این ولایت به صورت قاچاقی به ایران رفته اند، می‌گویند، طالبان با پرچم‌های سفید شان پوسته انداخته اند و از آنانی که از طریق پاکستان و یا هم سرحد باز نیمروز به ایران می‌ورند، پول می‌گیرند و غارت می‌کنند. اگر این طالب نباشد، پس در این چنین مناطق چگونه امکان دارد که بر پوسته‌ای پرچم سفید به اهتزاز آورند.

باز محمد ناصر؛ رئیس شورای ولایتی نیمروز به سرخط می‌گوید، طالبان راه‌های عایداتی مختلفی دارند. او می‌گویند: «یکی از این راه‌های عایداتی، قاچاق و یا ترافیک مواد مخدر از بهرامچه هلمند به ایران و پاکستان است. عاید این رهگذر فقط به جیب بزرگان این گروه می‌ریزد».

نیمروز، با کشورهای همجوار ۲۵۰ کیلومتر سرحد دارد. نیروهای سرحدی در برخی نقاط آسیب پذیر پوسته افراز کرده اند و باقی باز است. این سرحد باز؛ گوشه‌ای مثلت دیگری به میان آورده که همانا ایران است. بیش‌ترین قاچاق انسان، مواد مخدر و انتقال سلاح‌های ایرانی و روسی که چندی پیش بویش برآمد، به گروه‌های مورد حمایت ایران در غرب کشور از همین طریق انتقال داده می‌شود.
گوشه‌ای اخیر مثلت هم؛ پاکستان است. طالبان از این خلا نیز استفاده کرده و به خاطر توجه و تمرکز بیش‌تر پاکستان بر بلوچستان؛ بیش‌ترین امتیاز را بدست می‌اورند و طالبان در غرب را از همین راه اکمال می‌کنند.

قوماندان لوای سرحدی ولایت نیمروز در صحبت با سرخط؛ باز بودن برخی نقاط آسیب پذیر سرحد نیمروز با ایران و پاکستان را می‌پذیرد، اما از تدابیر نیز سخن می‌گوید. جیلانی ابوبکر قوماندان امنیه نیمروز از صحبت در این خصوص ابا ورزید.

با استناد بر موارد فوق، نیمروز در محاصره مثلت شوم قرار دارد. ایران، پاکستان و طالبان مجریان برنامه‌های دو کشور فوق؛ از این اوضاع استفاده کرده و نیمروز را به مرکز برنامه ریزی‌های شان مبدل ساخته اند.

روزنامه سرخط

Leave A Reply