داکتر سیدخلیل الله هاشمیان /تغییرات در آسمان عطارد

0 433

داکتر سیدخلیل الله هاشمیان                                                                               30 اکتوبر 2017

تغییرات در آسمان عطارد

ازهمصنفی هایم در لیسۀ استقلال که تا صنف هشتم با ما بود، یکی محمدطاهر نام داشت؛ اودرجوار(سرِحوض ریکاخانه) زندگی میکرد و پدرش در بازار ریکاخانه شغل مسگری د اشت- اکثرروزها از راه باغ علیمردان وپل (یک پیسگی) یکجا شده بمکتب میرفتیم ومی آمدیم. مرحوم محمدطاهر بعدازصنف هشتم به پهلوی پدرخود بدکان مسگری نشست وبعدازآن هرچند ماه بعد درهمان دکانش اورامیدیدم- زودازدواج کردوچوپه دارشد ومسگری را اهم ایله کرد ودر نزد یک شخص بنام (ملاقهار) که در پایان چوک دکان (نجومی وفالبینی) داشت، شاگرد شد وازاستادخود بسیار چیزها آموخت وبعدازوفات یا غیبت دایمی ملاقهار درهمان دکان به مسند اونشست ومن بپاس دوستی های دوران صباوت سال یکبار بدیدن او میرفتم. وقتی من بعداز ده سال مامور یت در وزارت خارجه بحیث سکرتربسفارت لندن مقررشده بودم،  برای بامان خدایی به دکان او رفتم- نزدیک پایان چوک یک دکان شیرچای وپراته بود، آنرافرمایش داد ومرا قایم گرفت که بشینم – بعدازصرف پراته وشیرچای یک کتاب ضخیم راازطاق پشت سرخود گرفت و بالای چند صفحۀ آن رمل ها رابتکرارانداخت وگفت : “سیدخلیل آغا انشاالله زنده وسلامت پس می آیی ، اما یک چوچه هم باخود می آری…” – بعدازخداحافظی گفتم اگر زنده آمدم چی برایت بیارم؟ او بوتهای ساقدارنازک رقم ماسی خودرانشان داد وگفت یک جوره بوت ساقدار نازک برایم بیار.

من بعداز سه سال درلندن ازدواج کردم ویک پسرداشتم که اورابا مادرش باخود بکابل آوردم و یک جوره بوت ساقدار نیزبرای رفیق قدیمی خود آورده بودم –  درکابل هر سه یا چهارماه بعد بدکان اومیرفتم و شیرچای وپراته میخوردم- درعین زمان بکارهای نجومی او علاقمند شده بودم وبیک عده دوستان (زن ومرد) سفارش کرده بودم از مهارت او استفاده کنند. هربار دوسه ساعت اورا تحت سوالات قرارمیدادم، به اندازه ای که او  خلق تنگ میشد ومیگفت: “این کاری که من  در25 سال آموخته ام،  تو میخواهی در دو ساعت یادبگیری ؟” ازجملۀ توضیحاتیکه بارها اززبان او شنیده بودم، یکی این بود که :”همه تغییرات و تحولات درستارۀ عطارد صورت میگیرد…” ودریکی ازکتابهای ضخیم اوکه درطاق دکانش قرارداشت، آنر ا بازمیکرد ودرآن یک فصل درحدود 40-50 صفحه در بارۀ عطارد نوشته داشت، اما این نوشته بچندزبان (فارسی، اردو، سانسکریت) وعلامات مختلف رقم  شده بود که خواندن وفهمیدن آن برایمن میسر نبود. آن طاهرجان همصنف سابقم که درکارخود بسیار شهرت یافته بود، قرارمسموع درسال دوم یا سوم جمهوری که من درامریکا مصروف تحصیل بودم دوماه توقیف شده بود وبعدازرهایی، دکان وکاروبار اوبسته شده بود. دوسه ماه بعدازکودتای کمونستی تره کی – امین، اورا با یک پسرش بردند وخوردند.

من تجربه وسرگذشت شخصی خودرا بخاطری بیان کردم که تصورمیکنم بگفتۀ دوست شهیدم استاد طاهرنجومی، تغییرات وتحولات مهم درستارۀ(عطارد)، اکنون نیزبه ارتباط موقف جدید آقای ترامپ وبیانات و اخطارهای آقای تیلرسن به پاکستان، در حال تکوین میباشند.

هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید                                       ساقی به می ومطرب وساغربه ترانه

ماافغانها خالق کاینات (ج) را بحیث (الحمدلله رب العالمین) میشناسیم و سجده می کنیم که رب همه ملتها وکشورهای امریکا وهندوستان وپاکستان وافغانستان و….میباشد – رب ما ازبالا می بیند که پاکستان را کی و برای چی تاسیس کرد؟ این پنجابی های غدارکه مردم مسلمان پشتون وبلوچ  را بنام اسلام مستعمره ساختند، چه ظلم وبیدادی نبود که با آنها نکردند، درحالیکه اجداد پشتون وبلوچ حدود 1100 سال قبل همین پنجابی های قشقه داررا مسلمان ساخته بودند-  این پنجابیهای سابق قشقه دار نه تنها اکنون ازخدای لایزال(ج) وخالق کاینات منکرشده وبه نوکری چین متمایل شده اند، بلکه مسلمانهای اصیل وافغانهای مومن را هر روز حتی دربین مساجد ودرحال سجده ببارگاه الله تعالی (ج) شهید میسازند، زنها واطفال معصوم را با بمب وراکت میکُشند، راه رفت وآمد ورسیدن غذا وآذوقه را بالای افغانها می بندند، تماس هزارسالۀ خانواده های مسلمان را با نصب سیم خاردارمانع میشوند، ودرمجموع برای تجزیه ونابودی ملت ومملکتی که به ارادۀ اوتعالی 1400 سال قبل به دین مبین مشرف شده، مصروف میباشد – بلی (رب العالمین) این صحنه را می بیند وصدای ملت مظلوم افغان را هر ثانیه میشنود، لهذا عدالت اوتعالی(ج) مستلزم ایجاد تغییر وتحول درآسمانهای عطارد میباشد، ومن این تحول میمون را درتجزیۀ پاکستان می بینم.

یک عده افغانها ازدوستی روسیه وچین با پاکستان تشویش دارند – دوستی روسیه مصنوعی وپلاستیکی است، ولی دوستی ورواداری چین به پاکستان، به اساس منافع ومقاصد خودچین که میخواهد از طریق پاکستان به بحرهند راه داشته باشد، قابل ملاحظه میباشد –اما نباید فراموش کرد که راه دخول چین به پاکستان ملحق به سرحدات پشتونستان میباشد،  اگردراثر هدایت واراده ومرحمت پروردگار(ج) قوم پشتون برای حصول استقلال خودهمت وقیام کند، راه زمینی کمک چین به پاکستان بسته میشود، وچین با شناختی که از تاریخ وفرهنگ مردم پشتون دارد، برای خود در همسایگی خود یک دشمن دیگررانمیخواهد خلق کند !!! در  آن جناح دیگرپاکستان که چین برای خود یک بندربحری (گوادر) در خاک بلوچستان میسازد، بلوچها یکنیم سال قبل بربندرچین یک حمله کردند که چندنفرچینایی کشته شد- از آن تاریخ ببعد کارتکمیل بندر (گوادر) معطل شده است. وقتی در بیانات آقای تیلرسن وزیرخارجۀ امریکا هوشدارهایی به پاکستان در بارۀ امنیت و مصئونیت خود پاکستان داده میشود ومطلب دیگری هم تکرارمیشود که اگر پاکستان دسترخوان تروریزم را نبندد، امریکا خودش اقدام خواهد کرد، ولی پاکستان هوشدارهای امریکارا با تمسخر جواب داده، بنابران من فال دیگرگونی پاکستان را درقیام پشتون وبلوچ  وهم درستارۀ “عطارد” می بینم، (انشاالله) !!!

یکعده هموطنان افغان ما درمصاحبه های شان از پاکستان بحیث یک قدرت اتومی یادکرده وازین قدرت اظهار تشویش کرده اند – درست است که پاکستان قدرت اتومی دارد، اما آن قدرت از نقطۀ نظرجئو پولیتیک یک شکل نمایشی را بخودگرفته است،  بیائید این سوالات را مطرح سازیم  : آیا پاکستان بمب اتومی خودرا بالای افغانستان ، مثلا بالای شهر جلال آباد یا کنراستعمال میتواند؟ بلی میتواند، اما درظرف کمتر از 24 ساعت ذرات کشندۀ اشعۀ اتومی بداخل خاک پاکستان میرود و همان تعدادمردمی که درخاک افغانستان تلف شده، درپاکستان نیزتلف خواهد شد.

آیا پاکستان بمب اتومی خودرا بالای شهرپرنفوس کابل استعمال میتواند؟ بلی میتواند. اما علاوه بردو ملیون نفوس کابل، درحدود 50 سفارت خارجی که درکابل هست نیرمعدوم ونابود میشوند- آیا پاکستان میتواند با دنیا بجنگد و آیا دنیا از پاکستان انتقام نخواهد گرفت و آنرا ازبین نخواهدبرد؟؟؟

آیا پاکستان میتواند برولایات شمال، مثلا قندز وبغلان یا مزارشریف ، سرپل یا میمنه بمب اتومی استعمل کند؟ بلی میتواند. اما درجوار ولایات مذکور اقمارسابق شوروی، یعنی کشورهای مستقل اسلامی تاجکستان، ازبکستان وترکمنستان قرار دارند و اشعۀ اتومی  دریک روز آن سه مملکت را فرامیگیرد که این خسارات عظیم را نه کشورهای مذکورتحمل میتواند ونه روسیه – پس به اساس منطق حربی ونظامی وتعهدات بین المللی، پاکستان بمب اتوم خودرا در افغانستان استعمال نمیتواند.

ضرورت ساختمان بمب اتوم پاکستان اصلا برای مقابله با هندوستان بوجودآمد ودرآنوقت مرحوم امیرفیصل پادشاه عربستان که آرزوی مقابله با اسرائیل اتومی را بسرداشت، پاکستان اورابازی داد که موجودیت بمب اتومی درپاکستان برای دفاع اسلام بمقابل اسرائیل ضرو ری است وقراردادی هم بین پاکستان وعربستان سعودی درین باره امضاء شد که گویا پاکستان در صورت ضرورت بمب اتومی خودرا برای دفاع ازاسلام دراختیارعربستان میگذارد وخودش هم سهم میگیرد-– امیرفیصل ملیاردهادالربرای ساختمان بمب اتومی به پاکستان پرداخت، اما این بمب اهداف وروحیات پاکستان را بمقابل هندوستان تقویت بخشید- اکنون سوال اینست که آیا پاکستان میتواند بمب اتومی خودرابمقابل هندوستان استعمال کند؟  بلی میتواند، اما بقیمت تباهی خودش ! وسعت ارضی هندوستان پنج برابر ونفوس آن ده برابر پاکستان است، اگرپاکستان بمبهای اتومی خودرا بالای هندوستان استعمال کند، شاید دوملیون نفوس وساحه ای برابر ساحۀ خاک خودرا درهندوستان تخریب ونابودسازد ، اماهندوستان با تحمل خسارات وارده و رویۀ بالمثل میتواند ایالات پنجاب وسند را بکلی غیر مسکون سازد ودولت وقدرت نظامی پاکستان را محوونابود کند – پس پاکستان به اساس منطق نظامی وموقعیت جغرافیایی خود   نمیتواند بالای هندوستان از بمب اتومی خود استفاده کند- درصورت وقوع جنگ اتومی بین پاکستان وهندوستان،  چین و روسیه نمیتوانند درجنگ اتومی شامل شوند، چونکه امریکا واروپا (به استثنی انگلیس) از هندوستان حمایت خواهندکرد ودنیا و عقل وبصیرت بشر، بخاطریک کشوری مانند پاکستان که تاپۀ تروریستی درپیشانی خود دارد، حاضر به جنگ اتومی جهانی وتباهی دنیا وجهان وتمدن بشرنخواهد شد. پس باید ملتفت شویم که گدام های اتومی پاکستان جنبۀ نمایشی دارند وپاکستان با این خنجر الماسی که دارد، خودراکشته نمیتواند. ازجانب دیگر موقعیت گدامهای اتومی پاکستان، با تمام سترواخفایی که دارند، به اسرائیل و امریکا وهندوستان معلوم است ، که درصورت بروز جنگ بین پاکستان وهندوستان مصئونیت این پایگاه ها مشکل جدی دیگریست برای پاکستان.

البته پاکستان یک اردوی منظم، مجهز وقوی دارد که به پیروی از سیستم تعلیم وتربیۀ انگلیس تنظیم شده، اما نباید فراموش کرد که حدود 40 فیصد افراد این اردو را مردم پشتون وبلوچ بحیث قلب این اردوتشکیل میدهد، زیرا پنجابی و سندی در طول تاریخ مرد میدان نبوده اند! دلیل عمده ای که پاکستان طالبان را درخاک خود جاداده، به آنها تنخواه واسلحه میدهد ودرحال حاضر ازطالبان استخدام شده برای تضعیف وتخریب افغانستان کارمیگیرد، اما هدف اصلی پاکستان ازنگهداشت طالبان درخاک خود، استفاده ازآنها درجنگ احتمالی آینده بمقابل هندوستان میباشد. بعقیدۀ من درصورت بروز کدام جنگ رسمی بین افغانستان وپاکستان، سپاهیان پشتون وبلوچ در اردوی پاکستان بمقابل برادران افغان خود فیرنخواهندکرد، وباید یک نوع تبلیغات درمیدیای افغان وهم ازجانب وزارت د فاع وریاست های امنیت افغانستان برای بیشتربیدارساختن مردم پشتون وبلوچ آغازیابد. امیدوارم مقامات وزارت دفاع افغانستان این مقاله را بادلایل ومنطقی که در آن بکاررفته یکبار بدقت مطالعه کنند.

یک عده هموطنان ما درمصاحبات شان اصرارمیورزند که دولت افغانستان بخاطرهمسایگی پاکستان باید مناسبات خودرا با هندوستان طوری تنظیم کند که خوشنودی پاکستان حاصل شود – درین باره عرض میشود که انگلیس پاکستان را برای مزاحمت ابدی هندوستان ویک پایگاه استعماری برای خود خلق کرده که مقابله ودشمنی بین پاکستان وهندوستان تا ابد دوام خواهدداشت – مردم افغانستان نام وملت هندوستان را ازهزارسال به اینطرف میشناسند ودرمدت چند قرن زندگی مشترک وباهمی نیزد اشته اند– اما نام پاکستان (که باید چتلستان میبود) از70 سال به اینطرف بگوش افغانها رسیده، ودرین هفتاد  سال بجزدشمنی وخسارت وحمله وتجاوز وقتل وکشتارعمل وهدف دیگری ازجانب پاکستان بمشاهد ه نرسیده،  درحالیکه هندوستان از بدوتاسیس خود تا ایندم ملیاردها دالر برای آبادانی و پیشرفت اقتصادی افغانستان کمک کرده ، درزمستانهای سخت وقحطی برای ما گندم ومواد تسخین ارسال کرده، ودرغیر آن برای ما تعمیرات بزرک وعالی، پل ها، بندهای آب وبرق، جاده وسرک اعماروهم تکنالوجی مودرن ارسال کرده – فراموش نشود که درهندوستان دوبرابرنفوس پاکستان مردم مسلمان زنده گی میکنند که بقایای لودی ها وافغانها نیر درآنجمله شاملند- علاوتا در آن کشور دیموکراسی وحقوق بشر وجود دا رد واحترام میشود  وامروزه هندوستان بحیث یک مملکت متمدن، معموروپرقدرت بحیث یک ابرقدرت اقتصادی ونظامی تبارزکرده و همیشه بمقابل افغاانستان خیرخواهی ونیات نیک داشته است- اما از پاکستان که بحیث یک پایگاه تروریستی ویک دولت ظالم ومتجاوروبسیار بدبین ودشمن بمقابل افغانستان تبارزکرده و اقتصاد آن از طریق گدایی تمویل میشود، از اسلام بحیث یک وسیلۀ سیاسی استفاده میکند وبه دوکشورغیرمسلمان(چین وروسیه) پناه برده است، از پاکستان بیشتر چه میتوان توقع کرد وازدوام دوستی آن چه فایده ای متصوراست؟؟؟ پاکستان به دخایر معدنی افغانستان چشم دوخته وبرای تصاحب  جابرانۀ آن تلاش میورزد – الحمدلله دراثر اقدامات جدی ومفید داکتراشرف غنی اکنون ما راه های ترانزیت آزاد د اریم  و ازفاقگی نمی میریم – اگرماافغانها بخاطر خوشی وارضای پاکستان، باهندوستان  بحیث “بچه اندر” معامله کنیم، بازهم پاکستان ازدشمنی و تخریب افغانستان منصرف نمیشود، زیرا دکتورین سیاسی پنجابیها نشر و خوانده شده و ازینقراراست که باید اراضی پشتون نشین افغانستان، یعنی ولایات مشرقی و جنوبی تا قندهار وفراه، باید تجزیه وجزء پاکستان شوند – اما هندوستان برای سلامت وبقای تمامیت ارضی افغانستان صمیمانه تلاش وهم پول مصرف میکند- پس چراما افغانها دوستی صمیمانه ودایمی و مفید وموثر هندوستان را فدای امیال دشمنانۀ پنجابیها کنیم؟؟؟

من درعنوان این مقاله به تغییر وتحول در آسمان عطارد اشاره کرده ام واین کاریست که درقدرت بشرمیسرنبوده، بلکه دراختیارخالق کاینات الله تعالی (ج) میباشد. اما آیا ما افغانها درزمین هم با این تغییر وتحول سهمی گرفته میتوانیم ؟ بعقیدۀ من، بلی میتوانیم وباید حاضر به قبول قربانی شویم. در دوروز گذ شته صداهای زیاد  اززبان وحلقوم راد مردان مسلمان در ولایت مردخیرننگرهار شنیده شد که گفتند پاکستان درمنطقۀ سرحد مشترک بین خیبروتورخم اعماردیوارهای سیمی و سنگی راشروع کرده، وآنها ازحکومت کابل تقاضا کردند تاجلواین فاجعه رابگیرد، واخطاردادند که اگر حکومت درزمینه اقد امی نکند، مردم خودشان عکس العمل خواهندداد- توقع میرود این صدا را مردم شریف افغالنستان “بـایـد” لبیک بگویند ودعقب آن برای حمایت وقربانی ایستاده شوند. بنظرمن درحکومت کابل شیمه وقدرت مقاومت باقی نمانده، ملت باشهامت افغان درطول تاریخ خودش سرنوشت خودرا تعیین کرده است. مردم شریف ولایتهای ننگرهار، کنر ولغمان باید خودشان ترتیباتی بگیرند که درحدود 500 نفربا بیل وکلند ودرعقب آن یکهزارنفربا اسلحه به منطقۀ( صفر) درسرحدتورخم هجوم برده موانع مصنوعی پاکستان را تخریب کنند. شاید دوسه صدنفرافغان مسلمان شهید شوند واین کمترین قیمتی است که ما باید درزمین برای ایجاد یک تغییروتحول بپردازیم – اگرمردم ولایات مشرقی این تصمیم ملی واسلامی را قبول وآمادۀ کارشوند، یکعده مهاجرین افغان ازخارج نیزاشتراک خواهند کرد وسیدخلیل الله هاشمیان حاضراست باگرفتن یک بیل در خط اول جبهه اشتراک نماید.

ای ملت شریف ومجاهد افغان این فرصت طلایی را از دست ندهید، مردم دنیا ازاقدام شما و قربانی شما حمایت خواهد کرد وبا همت شما وقیمت خون شما موانع مصنوعی پاکستان برداشته میشود وپاکستان درقطار ملل جهان  بحیث یک دولت ظالم ومتجاوز شناخته خواهد شد. ” باتوکل زانوی اشترببند !” با توکل به اراده و مشیت پروردگارعالم (ج).

خدمتگار افغانستدان – سیدخلیل الله هاشمیان

Leave A Reply