قرار گزارشی گفته می شود یونس قانونی عده ای کسیری ازاعضای فامیل خود را به سفارت خانه های افغانستان نیز نسب نموده است. آیا آقای صلاح الدین ربانی اعضای فامیل آقای یونس قانونی را نظر به کدام قانونیتی در سفارت خانه های افغانستان نسب نموده است؟

نه تنها در وزارت خارجه، بلکه در تمامی وزات خانه ها و ادارات دولتی باید شایسته سالاری پیاده شود و به چور چوکی های دولتی خاتمه بخشیده شود!

این هم لست هفت تن از اعضای فامیل یونس قانونی که به میدیا درز نموده است:

۱: یاسر قانونی پسرش به حیث سکرتر اول سفارت افغانستان در لندن.
۲: مریم قانونی دختر قانونی و عروس بسم الله خان محمدی کارمند سفارت افغانستان در لندن.
۳. راشد قانونی پسر یونس قانونی مشاور در شورای امنیت.
۴. نجیب امان رئیس مبارزه با تروریزم وزارت داخله برادر یونس قانونی.
۵. رییس تفتيش داخلی بنام شریفی برادر یونس قانونی.
۶. معاون عملیاتی امنیتی پارلمان برادر یونس قانونی.
۷. شکیب شریفی مشاور در وزارت مالیه برادر زاده یونس قانونی

این چور و چپاول ها و غصب پست های دولتی چه وقت خاتمه می یابد؟