جنرال نيكولسن خبر دارد! / داکتر صلاح الدین سعیدي

0 387

جنرال نيكولسن خبر دارد!

با وجود اینکه مفتشین ملل متحد مستندات را در مورد تلاش اقای صدام حسین برای ساختن سلاح اتومی نیافتند اما راست ميگفتن که صدام حسين رئيس جمهور عراق تلاش ساختن سلاح اتومی دارد و در صدد ساختن آن است! علت: چون خود شان وسايلی را به صدام حسین رئيس جمهور عراق فروخته بودند كه در ساختن سلاح اتومی بکار میرفت. این اقای رامسفلد وزېر دفاع وقت امریکا بود که ده سال متواتر در جنګ ایران و عراق به عراق رفت و آمد داشت. و عراق را تجهیز میکرد. وها ما زمانيكه ساده سازی کرده و میګویم که امریکا چنین کرد و یا چنان، پاکستان چنین کرد و چنان، نباید با چنین اسان سازی فراموش کرد که در پاکستان حد اقل سه و یا چار حلقه و مرجع قدرت را باید همیشه در نظر داشت. ١/مردم پاکستان امروز که از جمله پشتون، بلوچی و حتی سندي و مردم مسلمان برادران ما و در یک بخش از ستیج سیاسی پاکستان و لو در سیاست بی تأثیر و یا سخت ضعیف وجود دارند. اینها زمانیکه صحبت و موضع دارند اکثر مانند ملت افغان قربانی اند. بخش دوم حکومت ملکی که اکثر دست نشاندهء نظامیان و یاھم چھره های نمایشی روی ستیج سیاسی و حلقهء سوم، مهم و اساسی همانا نظامیان که دولت و حاکمیت است دربین حاکمیت که در رأس شان سازمان جهنمی، تروریستی ای اس ای قرار دارد و این همان آی اس ای است که در عقب دروازه ها و دفاتر کاتبان دیروز شان رهبران مطرح ، مجبور جهادی افغان ساعتها منتظر شرف یابی و ملاقات مانده اند. همان آی اس ای کی با حاکمیت کابل بعد از انقلاب اسلامی قبول و توافق کرد که ادارات امنیتی و نظامی افغان لغوه، صاحبمنصب تحصیل کرده کچالو فروش و مدرنترین سلاح اردوی افغان به پاکستان انتقال و یا کباړ شود. همان آی اس آی که اجنت و نوکرش در تمام سطوح مهم دولتی کشور ما دسترس و اجنت دارد و یا آنرا اداره میکرد و یا حال میکند. ما زمانیکه آمریکا میګویم نباید فراموش کرد که آمریکا یعنې رهبری دو حزب بزرګ ( جمھوری خواه و دیموکرات) لوبی ھای یھودی، کارتل های بزرګ سلاح سازی، اف بی ای، ای اس ای، ټي پارټي، اتحادیه های صنفی و … که ګوینده و نطاق خوب و یا بد شان قصر سفید ګاهی کم و ګاهی زیاد بوده است. به این ترتیب اګر جنرال نکولسن قومندان نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان اعلام میدارد که کابل پایتخت آیندهء داعش است، تصادفی نمی ګوید، معلومات دست اول از داخل امریکا دارد. واما حتمی نیست محاسبات درست از آب براید. همانګونه که پيشبینی های امریکایی که سوریه مانند تصورلیبیا خواهد شد، عمل ناکام شد، به این ترتیب بنا به تغیر عوامل نتایج و پيشبینی های جنرال نکولسن هم تغیر کرده میتواند. بازګشت در حدود بیست هزار افغان ( جبھهء فاطمیون) و وجود دیگر چوکره های ایرانی در افغانستان، وجود حاكميت افغانی و تعداد از متحدين جهانی شان، وجود حلقات مختلف حرکت طالبان، حزب جمعیت اسلامی و شورای نظار و وجود حزب اسلامی و حلقات خواب و یا بیدار روسی و بلاخره وجود نیروهای ملی و وطنخواه افغان هریک ميتوانند به نحوی و برای اهداف متفاوت اما مشترکاً به ضد داعش تحليل و پيشبیی جنرال نيكولسن قومندان قوای نظامی امریکا و ناتو در افغانستان را مبنی بر ګشتاندن افغانستان به پایتخت داعش نقش بر آب و غلط ثابت کنند. مسّلَم است که ملت افغان تلاش خواهد داشت و این توان را دارد که کابل پايتخت داعش نه ګردد و این ملت در کشور خود مسلط به سرنوشت خود باشد و مسلط به سر نوشت خود ګردد. باور داریم این کار انشاء الله تعالی با تشریک مساعی خیرهمهء افغانها ممکن و قابل حصول است.

و من الله التوفیق

Leave A Reply