سران مافیا، در بلاد امپراتور /عبدالرووف لیوال

0 545

یک هفته از ګردهمایی سران مافیا در کندهارګذشت ، درخلال این مدت استنباط وتحلیل ازین نشست چنین شالوده ی رابجا ګذاشت :

الف : برویت پژواک ازصفحات اجتماعی وابرازنظرمردم عام ،این اجلاس صرف بخاطربدست آوردن منافع وقدرت دوباره سران مافیای فسادبود وچهره های خبیث راهنوزبرملاترساخت .

ب : چند مدتی که اشرف غنی اوتوریته قسمی خودراازدست داده بود ، دوباره اعاده وبدست آورد.

ج :ثابت شد که کنون ع وغ به یک مسیرروان هستند واختلافات میان شان ازبین رفته .

ضرب الاجل ۱۲ساعته :

زمانی ملا نصرالدین به قریه ی بامرکب خود که بالایش خورجین قیمت بها انداخته شده بود،سفرنمود درمیدانی قریه جوانان اوراحاطه وضمن پرسان بعضی سوالات ازاو خورجین رادزدیدند – ملازمانی متوجه شد که خورجین اوراربوده اند باخود فکر نموده وبه صدای بلند چنین جارزد ،(هی اعیان وبزرګان قریه ! اګرخورجین من تافردا پیدانشود ،کاری  درحق تان انجام دهم ،که روزګارشماراتارسازد) مردم ازین اخطارملاوارخطاشدندودرصدد پیدانمودن خورجین شدند وبعدتلاشها خورجین یافت وبه ملا تسلیم کردند ولی ازملا پرسیدند [اګرخورجینت پیدا نمیشد چه کاری انجام میدادی؟ ] ملا به خنده ګفت 🙁 هیچ به خانه میرفتم ، ګلیم خودرا قیچي وازآن خورجین دیګرتیار مینمودم ) اخطارآقای ظاهرقدیردرین اجلاس هم چون التیماتوم ملا نصرالدین بود.

چهره های خبیث چرا؟

همان خوبترین اشخاصی که درین اجلاس حاضربودند عبارت ازآقای انوارالحق احدی رهبرافغان ملت ومنسوب به یک فامیل روحانی ، ازجمله غاصبین دست اول چورپور.

آقای رحمت الله نبیل : اګراسدالله سروری واسدالله امین درزمان عهده داری اګساوکام پنج هزار را کشتند – آقای نبیل با کتمان جرم سنګین درحق ملت ، تمام ملت رابه ورطه ی هلاکت برد ، بعداٌهم بالای خود عریضه نمود(مطابق قانون اساسی کشور کتمان جرم ، خود جرم سنګین است ) دوچهره ی فوق ، چهره های خوب ګردهمایی فوق بودند چهره های متباقی راملت همه میشناسند که مهره های برجسته ی حلقه فساد هستند.

دلیل براه انداختن این ګردهمایی :

ضرب المثلی عامیانه ی داریم که میګویند (میراث خورراخواب میبرد، آموخته خوررانه ) چهره های فوق چون وندزدن وچرخه ی حرام خوری ایشان فلج شده ومنافع خودرادرخطرمیبینند بناءااقدام به تدویر چنین ګردهمایی نمودند ، ضمناٌ روزګارآنها بطرف مفلسی میرود ،زیرا میګویند (پول شیردشیراست ، پول آب درآب ) پول ودارایی حرام بقایی ندارد وضمناٌ اولادهم حرامی بوجود میآید . (نابودبادقارون های تنظیمی)

عبدالرووف لیوال

Leave A Reply