پیرامون تحقیق داکترمحمدظریف امین یار که میپرسد:

0 377

داکترسیدخلیل الله هاشمیان                                                           9 دسامبر 2017

پیرامون تحقیق داکترمحمدظریف امین یار که میپرسد:

چرا امریکا در افغانستان ناکام ماند ؟؟؟

WHY THE US FAILED IN AFGHANISTAN ???

این تحقیق که بقراریادداشت مولف بتاریخ 17 نوامبر 2017 درکلفورنیا نشرشده، بتاریخ 8 دسامبر درویبسایت وزین (تول افغاستان) بزبان انگلیسی انتشار یافته است- اینکه داکترصاحب امینیارتحقیق خودرا بکدام محل ومرجع و بکدام مناسبت درکلفورنیا قرائت نموده وچرا افغانهای مقیم این ایالت راخبرنکرده بودند تا به احترام شان درهمان محفل حاضرمیشدند، مسایلیست حاشیوی که ضرورت توضیح آن در اختیار مولف محترم میباشد. واما درمورد متن این تحقیق  که 20 پاراگراف دارد وشاید در 15 صفحه تایپ ونشرشده باشد، این قلم نظرخودرا بحیث یک افغان ژورنالست نیمکله وارد درین مسایل،  بعرض میرساند:

1) ازلحاظ نگارش، انگلیسی دستوری وبسیارخوب، فصیح وعاری از توارد وابهام – 2) از لحاظ محتوی، کافی وبسنده برای بیان تمام مطالبی که مولف مطرح کرده است – 3) ازلحاظ استدلال، بسیار قوی و منطقی ، عام فهم وقناعت بخش که هاشمیان با تمام نکات مطروحه وطرزاستدلال وانتقاد بالای آنها موافقت کامل دارد و درچندمورد، به اساس مشاهدات وجهان بینی خود، به ارتباط ناکامی سیاست امریکا درافغانستان، تبصره هایی  اضافه میکند؛ بقرارذیل:

یک) دولتهای امریکا به نظر یات وسفارشات افغانهای مقیم درامریکا، هرگاه این نظریات با سیاست همان وقت دولت مطابقت نمیداشت، هیج اهمیت و وقعی قایل نبودند- مکاتیب افغانهای که بعنوان جارج.دبلیو. بوش بقصر سفیدارسال ودرمجلۀ آئینه افغانستان نشرشده، قبل ازحملۀ 2001 سفارش شده بودکه سیاست پاکستان درموردافغانستان اغواکننده وبرباددهنده و تبارز اشخاصی مانند حامدکرزی ودوبرادرش (قیوم ومحمود) هدف استفاده جویی دارد که باید درهردو مورد تحقیق شود، اما حکومت امریکا سیاست همانوقت خودرا باهمکاری واستفاده ازپاکستان وکرزی ها به پیش برد.

دو) رویکارآمدن کرزی های درمیدان سیاست وقدرت درافغانستان منجر به تاسیس نظام جنگ سالاری درافغانستان شد که داکترامینیارنیز به این موضوع تحت عنوان”” نظام وستراتیژی جنگسالاری”” یک پاراگراف مقالۀ خودراتخصیص داده و یک علت ناکامی سیاست امریکا را تاسیس همین نظام جنگسالاری خوانده که ستراتیژی امریکا این نظام را برای اهداف همانوقت خود درافغانستان تاسیس کرده بود وتطبیق آن تاکنون دوام دارد.

سه) موضوع دیگری که داکترامینیارعلت ناکامی سیاست امریکا در افغانستان خوانده”” فقدان یک حکومت قوی مرکزی در افغانستان”” میباشد که هیج افغان منکر این واقعیت نمیتواند باشد. داکتر امینیاردرین مورد به تفصیل صحبت کرده ومثالهایی از سیاست خام امریکا  وعدم شناخت آنها از اشخاص و واقعیت ها درافغانستان ارائه کرده است.      

 چهار) موضوع مهم دیگر درمقالۀ داکترامینیار که بالای آن به تفصیل وباذکر مثالها درثبوت ناکامی سیاست امریکا درافغانستان صحبت شده، “ایجاد فساد” وهم ” تکثیرفساد” است . دریکجای این پاراگراف اومیگوید : “”اتهاماتی وجودداردکه دولت امریکا بطور قصدی وعمدی یکعده افغانها را بخاطر اهداف ومنافع پنهانی خود مفسد میسازد…””

عناوین شامل درتحقیق داکترامینیاردرثبوت ناکامی ستراتیژی امریکا،عبارتنداز :(مشروعیت جنگ درافغانستان) – (عدم ثبات واستحکام)- (عدم تلاش جدی برای کامیابی درجنگ)- (اتکای بی لزوم بالای اتحادشمال) – (صدوردیموکراسی ومارکیت آزاد به افغانستان)- (کشتارمردم ملکی وبیگناه)- (عدم توجه به پروسۀ صلح)- (دولت سازی بدون ملت سازی)- (ستراتیژی غلط نظامی)- (عدم شناخت درست پاکستان بحیث یک دولت قابل اعتماد)- (سیاست دورنگی و دورویی) – ( فقدان همکاری منطقوی) وغیره.

موضوعیکه هاشمیان بحیث یک مبصراضافه میکند اینست که امریکا به نیات خاینانۀ پاکستان برای تجزیه وتخریب افغانستان بی اعتنا مانده وتوجه کافی نکرده است. ازجانب دیگر امریکا به احساسات وقیامهای آزادیخواهی پشتونها درمناطق خیبروبلوچستان تحقیق وتوجه کافی نکرده وبه اصطلاح “پای لچ” بمیدان درآمده است – این دوموضوع، درنتیجۀ سیاستهای غلط پاکستان وامریکا نتیجۀ منفی داده و اکنون به (“بک فایر” – آتشباری از عقب) شروع کرده وخوشبختانه بیشتر دامنگیرخودپاکستان شده است – پلانهای تجریۀ افغانستان که متن کامل آنها درحاشیۀ این ویبسایت موجود است قبلا ازجانب امریکا بطور کورکورانه به تحریک پاکستان ترتیب شده بود وتاثیرهمان پلانهادرستراتیژی امریکا درافغانستان  بعداز سال 2001 نیز مشهود بوده، خدا کند امریکائیها اکنون ملتفت شده باشند که کشور وملتیکه 70 سال قبل  درنتیجۀ یک سیاست استعماری بنام پاکستان تاسیس شده بود، یک ملت دارای فرهنگ وتاریخ 5000 ساله را تجزیه ونابود نمیتواند- فاعتبروا یا اولی الابصار!

خداکندکسی تحقیق داکتر امینیار رابزبانهای پشتو ودری هم ترجمه ونشرکند تا برای اهل تحقیق زمینۀ بحث وتدقیق بیشتر میسرگردد- باعرض احترام – سیدخلیل الله هاشمیان –  9 دسامبر 2017

Leave A Reply