بگذار رییس جمهور را متعصب و قومگرا بگویند!/ حمید دریابی

0 394

بگذار رییس جمهور را متعصب و قومگرا بگویند !
او قوم گرایی کرد ……..
جنرال دوستم بالای پشتون تجاوز نکرد بالای ازبک تجاوز کرد و پا از قانون کشید اما رییس جمهور بخاطر ظلم که با هموطن ازبکش شده بود ایستادگی کرد و معاون اولش را از حکومت راند و به جهان گفت موضوع معاون اولم را برسی میکنم و بلاخره مجرم را به کیفر رساند .

ای کاش رییس جمهور چنین نمیگرد تا قومگرا نمیشد…….

وزیر داخله اش درک این وزارت را نداشت چند بار از ولسی جرگه رای اعتماد نگرفت و بجای همین وزیر داخله شخص دیگری را از همان سمت و از همان حزب جمیعت برگزید و وزیر ساخت و حال هم وزیر است .

ای کاش رییس جمهور پشتون را وزیر میکرد که حال من هم
میگفتم رییس جمهور بسیار متعصب هستی ……

جنبش بنام روشنایی در هرجا دنیا او را تحقیر کردند ولی او حوصله اختیار کرد جهان به این شخص که غنی نام دارد افسوس میکردند و ژورنالستان دنیا تبصره میکردند شخصی که به بیرون کشورش شاگردانی تربیه کرد و به هر گوشه جهان دانشش موثر تمام شد اما ملتش او را درک نمیکند آنجا جهان نمیگفت افغان هزاره اورا درک نمیکند و نام مردم افغانستان را میگرفتند ، بلاخره محافظین همین رییس جمهور تصمیم گرفتند که دیگر تاب توهین رییس جمهور را ندارند و یک تن را از تالار در لندن بیرون کردند و همین رییس جمهور در روی لوژ کنفرانس بین المللی به محافظینش میگفت (نکو نکو بگذار بگوید ) ولی اجنبی ها گفتند بیرونش کنید و آبروی یک ملت بزرگ به جهان معلوم شد که رییس جمهور با ملت مانند اطفال مواجه است .

ای کاش رییس جمهور در آن تالار سخن رانی خود را قطع نمیکرد و قانون یک کنفرانس بین الملی را زیر پا نمیکرد و به بیانیه اش امتداد میداد و به محافظینش نمیگفت (نکو نکو بگذار بگوید ) ولی جهان درک کرده بودند که رییس جمهور افغانستان شخص نافهم نیست و از قوانین کنفرانس میداند با فهم است و قطع بیانیه رسمی اش از ملت نادان اوست………

ای کاش دیکتاتور میبودی غنی که من هم صدا میکردم رییس جمهور ما دیکتاتور است ولی شفقت ترا دنیا میداند اما هموطنت درک نمیکند ……….

تبدیل کردن والی موضوع معمولی است ولی او که یک والی زورگو را دور میکند متعصب میشود ؟
در کجا تعصب وجود دارد آیا ولایت بلخ تا ابد از عطا باشد ؟
ای کاش رییس جمهور ما والی پشتون بر بلخ انتخاب میکرد و من هم میگفتم رییس جمهور متعصب .
اما او استبداد شکست از قوم تاجک و از حزب جمیعت والی انتخاب کرد .
تعصب در کجا است؟
به همین ترتیب هزاران دلیل ………..
سر بر گریبان پهن کنید و خود را نفرین کنید آنهای که رییس جمهور را متعصب میگویند خود متعصبین هستند و خیال تجزیه افغانستان را دارند اما این آرمان را به گورستان ببرند .
حمید دریابی

Leave A Reply