بود نبود یک والی بود در شهر بلخ‌/محمد امان مصتعاب

0 406

بود نبود یک والی بود در شهر بلخ
چرخ تاریخ آورد این یادداشت تلخ
در اول عسکر گریز بود یک لچک
بعد ها پولدار شد خیلی چتک
رفت اول داعیش شد سر ها برید
این سبب شد زود به مقام رسید
مثل فرعون تخت و گنج یافت بی شمار
بی خبر از رود نیل موسی و مار
ناگهان طوفانی آمد از هوا
پای او از تخت شد پایان خطا
تا دوید بالا دوید صد فتنه کرد
قوم خود را از خود اش آزرده کرد
راست بگوئم این عطا کرد صد خطا
حال عطا است بر خطایش وارخطا
بال کشید چون مورچه و مور و ملخ
گم شد عطا بخیر از شهر بلخ

‌محمد امان مصتعاب

Leave A Reply