۶۰ سال قبل اززبان زاهدی درمزارشریف شنیدم که میگفت/ سیدخلیل الله هاشمیان

0 471

 دوم جنوری  2018

60 سال قبل اززبان زاهدی درمزارشریف شنیدم که میگفت:

خداوند (ج) میت حضرت علی (رض) را به اینجا برای حفاظت         مرز اسلام فرستاده…

بادرنظرداشت همه وجوه (بلخ بامی)، بشمول مهد مدنیت آریایی آن، و آن یک مصراع از بیت امیرعلیشیرنوایی که “آفتاب یکی و نور آن هرطرف است”، مزارشریف و ملحقات آن از 1350 سال به  اینطرف آغاز مزرشمال افغانستان شناخته شده، غله خانۀ افغانستان و جزء بزرگ امپراطوری غزنه بوده ودرتمامیت ارضی افغانستان سهم برازنده داشته است، اینکه درین اواخر دوحرامزاده وخاین بمادروطن، یکی عطای بینوردعوی ملکیت بلخ  ودیگری عزیزآریانفرت پلان فدراسیون وکانفدراسیون را براه انداخته اند، درطریق خیانت ووطنفروشی یک ابتکارتازه نیست؛ ازین نوع وطنفروشها بسیاربرخاسته وناپدید شده اند:

 دردورۀ حکمرانی نامشروع خوجه ئین ربانی، معاونش نعمت الله شهرانی فرمان صادر کرد که 25نفرمحصلین صنف نهم لیسۀ بدخشان بفاکولتۀ طب کابل شامل شوند –این تعداد اکنون درجملۀ داکتران طب دررشته های مختلف کارمیکنند. برادرنعمت الله شهرانی ، موسوم به عنایت الله شهرانی، رسام وآرتیست، درجناح غرب امریکا و خواهرزادۀ نعمت الله شهرانی موسوم به نظیف شهرانی، انتروپولوجست، درجناح شرق امریکا پلان تجزیۀ افغانستان بنام (فدراسیون) را طرح ونشرکردند که آن پلان بحمایت نعمت الله شهرانی و دستگاه حکومت خوجه ئین ربانی برای مدت یکسال درمیدیای افغانستان میچرخید، اما حمایت ملی ومردمی نیافت وفیللی فس خاموش گردید- بعدازآن همان پلان فدراسیون در فاصلۀ هرچند سال توسط یک مادرخطا ازسرزمین بدخشان تجدید وخاموش شده، و اینک اکنون که کلمۀ (اریا) مانند اژدهاری درگلوی عزیزآریانفرت پیچیده وهربارکه نیش میزند قُـخ اورا به تور می آورد، پلان جدید تاسیس سه دولت برای افغانستان را برابر بمذاق عطای بینور وفرزند بیغیرت خوجه ئین ربانی که باوجود سلب اعتماد از شورای ملی چوکی وزارت خارجه را محکم گرفته ، دوباره درمیدیا پخش کرده، که اگرچه این پلان خارجی و استعماری بقلم عزیز آریانفرت تاکنون ازجانب هیچ جناجی درمیدیای افغانستان حمایت نشده، من آنرا بحیث یک دسیسۀ خاینانۀ جدیدی ازجانب فرزند بیغیرت خوجه ئین ربانی مطرح میسازم و افشاء میکنم که همین پلان جدید بزودی بحیث پالیسی جدید جمعیت خوجه ئین ربانی توسط فرزند بیغیرت او بشکل یک تقاضای سیاسی برای غصب اقتدار دولت برملا خواهدشد.

خوشبختانه از یکجانب ملت شریف افغان هوشیار وبیدار بوده و باشناخت ماهیت پلانهای خارجی واستعماری، به دام مادرخطاها و فروخته شده ها نخواهد افتید- ازجانب دیگر حکومت مرکزی افغانستان تحت زعامت یک رئیس جمهور، تا دو سال دیگر وانجام انتخابات ، موردحمایت وشناخت رسمی  دول جهان قرارداشته وتارویکارآمدن یک حکومت جدید وقانونی، از تمامیت ارضی افغانستان حمایت خواهندکرد. بنابران آنچه اززبان عطای بینوروملحقاتش و عزیرآریانفرت شنیده میشود، باید به لق لق سگهای دیوانه تشبیه کرد که دریاهای خروشان افغانستان را ناپاک ساخته نمیتوانند.

فاعتبروا یا اولی الابصار – سیدخلیل الله هاشمیان – 2 جنوری 2018

سال نو عیسوی را بهمه افغانهای مهاجر درخارج ازافغانستان تبریک گفته، سال خوش وآرام برای شان مسئلت میدارم- سیدخلیل الله هاشمیان

Leave A Reply