د غلو لاس/محمود نظری

0 656

د غلو  لاس مچي ده په کار

نیم وطن سو سندر غاړي نیم سم پوډریان

د دې خرابو ځایو نو سمه آبادي ده په کار

د غلو  او لوچکانو له پوره باید سو خلاص

د هغو نور لکه  دپيرانو لاس مچي ده  په کار

دا نیم کله طالبان باید ژر تر ژره مولیان سي

هغو ته د فارغیدو  رسم د  لنګوټې تړي ده په کار

د« کري» په دې کونډو دا کور کله جوریږي

هغو ته نوره د دې کوره کوچکشي ده په کار

په دې وخت تیر پارلمان دا وطن کله جوړیږي

هغو ته   نوره  بې تنخواه  رخصتي ده په کار

***

نه تیره غیچی سوې نه ماشین د جوس کشي سوې

تا  ویل دغلو سنتي ته لکه ما تیره غیچي ده په کار

په هیڅ ډول غله او خاین دي  دا پڅه غیچي   کار نه کوي

لکه چې تا ته هم دغیرت کومه پیچکاري ده په کار

د واک تر مخکې دی په زیږو خبرو دا اسمان ګزاوه

تاویل  ولس او دنیا ته د  لویو غلو  جوس کشي ده په کار

ښه خبر یې  چې د ترمپ او کیري سره ښه ورانه ده

د هغه باور ته   دلویو څوغلو  د جیبو غیچي ده به کار

که دي  نور دنیا  او  ولس په دې او هغه وغولوی

ترمپ ته  د دې زاړه  نظا م د مبلایل تبدلي ده پکار

Leave A Reply