د ډالري جهادیانو له لاسه

0 779

د ډالري جهادیانو له لاسه

دجهاد سوداګرو څومره دې غیرتي ولس ته په سپکه وکتل
هر یوه زموږ دین او افغاني غیرت ته ډیرپه بې نمکه وکتل
په افغانیت ، اسلامیت او جهاد یې خورا رشخند ووهئ
زموږ په مشرانو دین او ایمان یې خورا پوسخند ووهئ

د تاریخ دسپکاوي لپاره یې رحیمي منصور او پدرام هر یو شا بالا کړ
د وطن څه مور ازاره او لوچکان چې وه هغه هر یو یې دجهاد همسا کړ
د نیویارک د کوڅو روږد اوسادیستانو مست زړونو یې دلته بسیا کړه
څه چي رهزنان او حرمونیان وه هغه یې دلته اموخته په ګو پالا کړه
ګو پالا ( مفت خوره )

دې سپکاوي، افغاني تاریخ زموږ دې غیرت ته اک پک کړ
اسلامي جهاد یې دنیاوالو ته خورا کوچنی او ډیر سپک کړ
څومره خوشاله دي غلامي ته دا زموږ ټاکلې مشران د امریکا
یاني ولس هیڅ دی هیڅ، ټوله دا امریکا ده او داغربي دنیا

هم مو باداران دوی دي هم مو نران دوی دي هم مورهبران
ځکه دوی ټاکلې دوه سره حکومت چې سي له زړه د دوی مرییان
***
هغه چي د ښځو تیان یې پرې کول خبر نه یې دلته محقیقان سول
د مړو د نڅاه مبتکران دلته دسولې د سمي لارې خلیلان سول
د زرهاو بې ګناهو خلکو قاتلان دلته رشیدان او دوستمان سول
د دې وطن ملي او بین المللي سره غله ټوله دلته مسعودان سول
***
د اوس د ډیموکراسي د نیال اصلې پخې میوې همدا دي
د ګاونډ او دټوله غربي دنیا د چلش د زرو سکې همدا دي
څنګه ژر او څومره اسانه دین او وطن ته خیانت عام سو
د کفرې دنیا دې بې غیرتو د سیکو غلامانو ته څه پام سو؟

د دې اوهغه دنیا رتبې ورکوي دلته یوازې مرشید امریکا
څوک مووژني څوک مو پاچا کوي پيران پیر ناتو اکا
تر هغه چي دې دستر خوان کې دا آ ش او هم دا کاسه وي
همدا بې غیرته مشران به مو دډنګر طالب دلاسه بې اوداسه وي
***
طنز
محمود نظري

Leave A Reply