!آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان کرد

0 422

کاندید اکادمیسین سیستانی                                                     ۱۲/۶/ ۲۰۱۹

:بازنگری و تکمله

!آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان کرد

هرسطرزدیوان توآزاده گی آمـوخت        نفرت زغلامی وسرافگنده گی آموخت

!درمکتـب افکار توهـــرمسئـله آمـوز         فارغ ز اسارت هنر زنده گی آموخت

(زرنجی)

با هجوم امریکا ومتحدین غربی آن به افغانستان در اکتوبر ۲۰۰۱به بهانه مبارزه با تروریزم و سرازیرشدن ده ها میلیارد دالرکمک برای بازسازی کشور، نه تنها گلیم تروریزم از منطقه جمع نگردید وامنیت وثبات سیاسی به کشور بازنگشت، بلکه با گسترش  جنگ و حملات انتحاری و ناامنی و کشتار افراد بیگناه ونیروهای دولتی، بربدبختی مردم افزوده است. تعمیم فساد اداری واختلاس ورشوه خواری وغصب زمین های دولتی، غارت ثروتهای ملی و قاچاق مواد مخدر وتخریب نهادهای فرهنگی واقتصادی ومواصلاتی و رواج وابستگی علنی به کشورهای بیگانه توسط مقامات دولتی از موارد خجالت باروشرم آوری  است که نظیر آن را درهیچ مقطع از تاریخ کشور نمیتوان سراغ داد.

 متاسفانه از هنگامی که بازاررقابت های سیاسی برای رسیدن  به پارلمان و ریاست جمهوری درکشور  رونق یافته است ، تعصبات زبانی وقومی وسمتی وافترا وتهمت پراگنی  ولطمه زدن به حیثیت اشخاص وعناصر ملی وتاریخی کشورچنان رواج یافته است که هیچ کس وهیچ آدرسی از آن مصئون  نیست وهیچ مرجعی هم پیدا نمیشود که  راست ودروغ این تهمت ها را معلوم کند.

بنابر شیوع چنین پدیده شوم است که می بینیم نویسندگانی که روزی خودشان را  نماد فضیلت وتقوا وپاکی و صفا و برادری جلوه  میدادند، امروز بخاطر تعلقات زبانی واتنیکی به افراد جاهل و داکومنشی چون (حبیب الله کلکانی) اقتدا کرده اند و میخواهند از او یک چهرۀ آرمانی در تاریخ کشور تصویرکنند وجوانان را بگمراهی سوق دهند؟

یکی ازاین گونه نویسندگان رزاق مامون است که دراین اواخربه استناد خاطرات جعلی منسوب به دزد مشهور بچۀ سقو، اتهام دزدی واختلاس بر  غازی امان الله خان(آزادی خواه ترین ومترقی ترین شاه افغانستان) زده است. ایا چنین اتهامی از قول یک دزد بیسواد ویک اجنت معلوم الحال، از قلم کسی که مدعی روشنفکری و آزادی ودیموکراسی وعدالت اجتماعی باشد، برای یک تحصیل کرده خجالت آور نیست؟

از روزیکه داکتر اشرف غنی نسبت به کارکرد های شاه امان الله ابراز نظر وعلاقمندی کرده و خود را ادامه دهنده راه وبرنامه های شاه امان الله ( فصل ناتمام دوره امانی ) نامیده است و برمبنای این تفکر؛ دست به اقداماتی زده وعمراناتی را که در عصر امانی بنیاد شده بود ولی توسط تنظیمهای جهادی در مرکز واطراف به ویرانه میدل شده بودند، دستور احیای مجدد آنها را بشمول قصر تاریخی دارالامان داد ؛ این دساتیر اشرف غنی آتش بجان دشمنان آبادی و ترقی کشور زده است و آنان را وادار به تبلیغات زهر آگین ویاوه گوی نموده است.

میتوان درک کرد که این یاوه گویی ها در ضدیت با اقدامات نیک اشرف غنی و برای کم رنگ ساختن صدمین جشن پرشکوه استرداد استقلال کشور صورت میگیرد،ولی هرگز نمیتواند از ارزش کارها واقدامات ترقی پسندانه آن شاه وطن پرست وعاشق استقلال ومردم بکاهد.

سالها قبل من از قلم استاد نگارگر جعل کتابی بنام خاطرات حبیب الله کلکانی را در پورتال افغان جرمن آنلاین خوانده بودم وازین فتنه گری های انگلیس  به  تعجب اندرشدم. و اینک می بینم که آن خاطرات جعلی از سوی آقای رزاق مامون( نویسنده نامدار شورای نظار) بحیث یک منبع تاریخی باز شناخته شده و قصد دارد برمبنای این جعلیات کتابی بنویسد.

خاطراتی که از سوی یک انگلبس بنام حبیب الله کلکانی وبرضد شاه امان الله جعل شده باشد بدون تردید هدفش تخریب شاهی است که پوز استعمار را برای حصول استقلال کشورش بزمین مالیده بود واین را آقای رزاق مامون بهتر از هرکسی دیگر میداند.

ما همه میدانیم که حبیب الله کلکانی یک دزد بیسواد بود که با توطیه انگلیس به قدرت رسید و در تمام مدت ۹ ماه قدرت خود مصروف غارت وچپاول مردم وهمراهان دزدش مصروف تجاوز برمال وناموس مردم بودند. کلکانی که دشمن مکتب وسواد و دانش بود هرگز نمیتواتست فکر کند که خاطرات یعنی چی؟ خاطرات نویسی علامه ونشانۀ داشتن شعور عالی اجتماعی و تفکر مدنی و آینده نگری است درحالی که کلکانی با این چیزها بیگانه بود.

انگلیس برای اینکه انتقام شکست خود را در جنگ استقلال افغاتستان از ملت افغان بگیرد؛ با دسیسه ها وتوطیه های خود روحانیون وابسته بخود و مردم جاهل را علیه شاه به قیام وا داشت و آن شاه مترقی و پیشرو را باسقوط روبرو نمود وبجای آن یک آدم بیسواد وجاهل را برگرده ملت سوار کرد  که در مدت ۹ ماه آن مرد داکو و رهزن بیمقدار با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه سر آب داد‌. . بنابر اسناد منتشر شده استخبارات انگلیس، کلکانی مولود چانسلر امر استخبارات هندبرتانوی ودیویدجونز مشهوربه پیربغدادی (جاسوس ورزیده انگلیس)است.دراین مورد کتاب “پیربغدادی”  سند معتری است که از سوی نصیراحمد احمدی به زبان پشتو ترجمه ونشر شده است.درلینک ذیل کتابhttps://www.ketabton.com/bookfile/1084 قابل دسترسی واز صفحه 127 ببعد تبلغات علیه امان الله خان وبرجسته سازی نام حیبیب الله کلکانی ادامه می یابد.

انگلیس با سقوط وتبعید شاه امان الله اکتفا ننمود بلکه تا توانست آن شاه را تخریب کرد و بارها برای ترورش در خارج ازکشور توطیه چید و هربار این توطیه ها توسط استخبارات خارحی ومنجمله روس ها کشف وخنثی ساخته میشد.در دوران نادرشاه و برادرش هاشم خان صدراعظم سعی بعمل آمد تا نام ونشان امان الله خان از کتب تعلیمی مکاتب و مطبوعات کشور محو گردد ؛ اما محو نگردید.

در دوره جمهوریت داودخان وهمچنان بعد از کودتای ثور دوباره نام ونشان امان الله خان و برنامه های ترقی پسندانه او در مطبوعات کشور متجلی شد. وازآن زمان تا کنون مقالات متعدد وکتب تحقیقاتی ممتعی از جانب نویسندگان داخلی و خارجی برای روشن ساختن دوران طلایی عصر امانی به چاپ رسیده است که خواندن برخی دود از نهاد انسان های وطن پرست به آسمان بلند میکند.

یکی از این کتب ممتع ( بازنگری دوره امانی وتوطیه های انگلیس ) از داکتر عبدالرحمن زمانی است که در ۶۰۰ صفحه با صدها سند محرمانه از توطیه های انگلیس در سال ۲۰۱۳ بچام رسیده است.  محقق امریکایی خانم ریه تالی استوارت نیز کتاب (آتش در افغانستان) را در باره دوره امانی نوشته است که از معتبرترین کتب برای باز شناسی دوره امانی بشمار میرود. ناگفته نگذریم که یکی از مهمترین کتب تاریخی عهد حکومت نه ماهه حبیب الله کلکانی “تذکرالانقلاب” نوشته مورخ شهیرکشورفیض محمدکاتب است که درسال۲۰۱۳از سوی آقای علی امیری در آلمان به چاپ رسیده است.البته دراین راستا کتاب”واکنش های مذهبی وتحولات اجتماعی درافغانستان” تالیف داکتر نوید

سنزل، کتاب”زنان افغان زیرفشار عنعنه وتجدد”از داکتر کاظم، کتاب”سلطنت امان الله شاه واسترداد

استقلال افغانستان” از عزیزالدین وکیلی پوپلزائی، وغیره کتب مربوط به دورل امانی هریک از اهمیت وارزش زیادی برخورداراند.

:از نظر شاه امان الله دو چیز برای مردم ما بسیاربا اهمیت  بود

 

!اول- استقلال کشور، دوم کسب علم ودانش

این نیات نیک شاه غازی را از نطق تاریخی شان هنگام اعلام رسمی روز استقلال افغانستان در۲۸ اسد ۱۲۹۸(۱۸ اگست ۱۹۱۹)  در قصر زرافشان کابل میتوان بخوبی دریافت که خطاب به حضار گفته بود:

“اى ملت مصمم من!

شما شاید بخاطر داشته باشید که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاهى شما را بدلیل استقلال و آزادى خارجى وداخلى افغانستان بسر گذاشتم…

من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خود رسیدم، و امروز حکومت هاى ترکیه، آلمان، برتانیه، روسیه، اتریش و بخارا استقلال کامل ما را به رسمیت شناخته اند، و من این همه مؤفقیت را به شما تبریک میگویم.(تحسین و شادى حاضرین : زنده باد شاه) ….

درعین حال، به نمایندگى از ملتم از تمام قدرت هاى بزرگى که استقلال افغانستان را به رسمیت شناخته اند تشکرمیکنم. بعد ازین ما با کشورهاى روابط دوستانه خواهیم داشت که در امور تجارتى و سیاسى با ما کمک کنند. در واقع کشورهاى همسایه باید به دوستى ما فخر کنند، چون افغانستان یک کشور شجاع و نیرومند است.

در وقت تصمیم تأمین استقلال من آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ازین بیشتر خواهان زنده ماندن نمي بودم.در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استقلال شما فدا میکردم. اگر ناکام مي شدم، باز هم از تصمیم خود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حمایت کشور دیگرى را قبول نمي کردم.

اگر شما مردم از من پشتیبانى نمي کردید، و با شجاعت کار خود را به پیش نمي بردید، من به مقصدم کامیاب نمي شدم و بیش ازین زندگى را بر خود حرام مي دانستم. لذا شما به من زندگى نوى را داده اید و من به شما برادران اطمینان مي دهم که من باز هم به خاطر شما زندگى خود را فدا خواهم کرد.

شاه افزود:اگرچه عمر من کمتر از شماست، اما به شما یک مشورۀ پدرانه مي دهم که براى خدا باید براى آموزش علم تلاش کنید. شما باید اطفال خود را به مکتب بفرستید، شما باید از آنها جدا شده، آنان را براى آموزش تعلیم به کشور هاى خارجى بفرستید، تا با کسب علم شاید بتوانند قابلیت خدمت به کشور عزیز شما را پیدا نموده و نام شما را در تأریخ جهان زنده نگهدارند.

اى ملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم تلاش کنید، زیرا تنها از طریق علم است که مي توان به کامیابى هاى دینى و دنیوى دست یافت.” یک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد. “(مقاله۲۸ اسد روز استرداد استقلال کشور،درآرشیف مقالاتم درافغان جرمن آنلاین،۱۷/ اګست ۲۰۱۷)

بنابرین میتوان گفت  شاه امان الله چون آفتابی است که هرگز با دو انگشت پنهان نمیشود.امان الله خان اولین شاهی بودکه ریش می تراشید وبجای تاج کلاه  برسرمینهاد وبه حیث یک زعیم مدرن وآراسته بالباس شاهانه درمحافل رسمی ظاهر میشد وسخنرانی میکرد.  پایان

Leave A Reply