استعمار به احمد شاه مسعود لقب قهرمانی داد/محمد یونس

0 962

8 سپتمبر 2017

 

بار دیگر حامیان احمد شاه مسعود به خاطر یاد بود  قتل او که در نهم سپتمبر 2001 اتفاق افتد، گردهمائی به راه می اندازند و او را قهرمان ملی خطاب می نمایند. سوال این است چرا احمد شاه مسعود قهرمان ملی خطاب شود و نه سایر مجاهدین شریفی که صادقانه علیه شوروی جنگیدند و خون خود را فدای خاک وطن کردند. حتماٌ انگیزه ای درین توطئه نهفته است که استعمار می خواهد مردم آن را ندانند.

بعد ازینکه امریکا نظام طالبی برانداخت و اساس دولت فعلی را گذاشت، خواست که گروه هائی را که امریکا را در حمله و سرنگونی طالبان کمک کرده بودند پاداش بدهد و طالبان و پشتون های پشتیبان این گروه را مجازات نماید. برعلاوۀ در زندان انداختن یک عده مردم که شاید مقصر بوده باشند یا نه، استعمار خواست که مردم ما خصوصاٌ پستون را از نگاه روحی بیشتر مجازات نماید و تا جائیکه مقدور است، آنها را از صحنه برانند. همان بود که همه اخیتارات را کشور را به تاجک ها سپردند و پشتون را منزوی ساختند. استعمار خواست که یک تعداد افراد تاجک را لقب قهرمانی بدهد تا پشتون ها بیشتر زجر بکشند و آزاد ببیند. پس تصمیم استعمار این شد که به احمد شاه مسعود لقب قهرمانی اعطا کند و عکس های او را حتا در مناطق پشتون نشین به زور سر مردم تحمیل نماید که بدبینی و انزجار مردم را علیه امریکائیان و سایر غربیان خلق نمود و باعث این شد که یک عده دوباره به طالبان رو آورند.

امریکا حالا به اشتباه خود فهمیده است و می خواهد آن را جبران نماید. امریکا متوجه شد که احزاب تاجک مانند جمعیت اسلامی و شورای نظار به ایران و روسیه وابسته هستند و با این دو کشور روابط تنگاتنگ دارند واز آنها پول می گیرند و کمک می خواهند. جواسیس ایران درشمال افغانستان بسیار فعال اند و از نزدیک عطا نور والی بلخ و برادران احمد شاه مسعود معاونت می نمایند. امریکا درک کرد که بی موجب دشمنی پشتون را خریده است و سعی می کند که به هر طریقی که شده پشتون را دل آسا نماید. امریکا دانست که سازمان های جمعیت اسلامی و شورای نظار تعلقات قدیمی با روسیه  و ایران دارند و  همیش از جانب  دو کشور مادی و معنوی کمک میشوند.

ردم ما کوشش کنند که هر طوری که شده، به افشاگری احمد شاه و باند شورای نظار و جمعیت  اسلامی پرداخته و هویت اصلی شان را  نسبت به گذشته افشا کنند. این یک وجیبه ماست که هویت خاینان را برملا بسازیم و لقب قهرمانی ساختگی را از آنها بگیریم.

Leave A Reply