چرا والي بلخ ؟

0 793

با ايجاد شبكه هاي مافيايي براي غارت و دزدى ١٥ سال خيلي زياد است و حال اين شبكه ها به ثمر رسيده اند و چند حزب مخصوصاً جمعيت هاي مربوط به معلم عطا و وحدتي هاي مربوط به معلم محقق بالاي اين شبكه ها نفوذ كامل دارند. مصارف شخصي و حزبي به سطح بالاي ان از همين شبكه هاي مافياي در حيرتان و مزار تمويل ميشوند. معبر حيرتان براي انتقال پول نقد براي پول شويي، مواد مخدر، تجارت مشروبات الكولي و ساير تجارت هاي غير مجاز منجمله اسلحه و مهمات براي رشد اقتصادى باند جمعيت با اهميت است. كارمندان و باشند گان بلخ بهتر ميدانند كه تقسيمات ادارات بين تيم باند عطا و محقق صورت گرفته است حتى مقررى ها در اين بست ها ميراثي شده است. بغاوت عطا و حمايت چند تن از جنرالان ماشينى و بي سواد نشاندهنده بدترين وضعيت ايجاد شده در مزار است. قبلا هم قومندان أمنيه بلخ در محضر رسانه ها گريست و از بيچاره گى خود حمايت كرد. بدون شك اگر جنرالان كه به همت كار و زحمت شايستگى به اين مقام منزلت رسيده باشند به اين ژست هاي لمپنى به نشان و منصب خود توهين نميكردند، مطميناً با ايجاد فضاي حاكميت بر لمپنان در بلخ با اين افراد در چوكات قوانين نظامي برخورد جدى خواهد شد (باد اورده را باد خواهد برد).

نقد ونظر در مورد والى جديد و والي اسبق بلخ؛ شما از حزب جمعيت چى توقع داريد؟ آيا منحيث سهمدار نظام فعلي كدام شخص را كه از عقل و لياقت وشايستگي مناسب برخوردار بود به حكومتداري معرفي كرده اند؟ مثال هاي ديگر از معرفي حزب جمعيت؛ كمپودر جاهد منحيث وزير داخله، بِسْم الله پشقل دزد منحيث وزير دفاع و گل آغا بلدوزر و غيره هنوز هم بعد از ١٥ سال حكومتداري و در بدنه نظام چسپيدن أكثر شان نه صاحب عقل شدند و نه صاحب خرد. پس عكس هاي جوره ىى والى جديد و والي اسبق نشان ميدهد كه هردو چندان متفاوت نيستند شايد ١٥ سال بعد اين جرانمرگى هم دريشى پوش شود باز اكت هاي يك رهبر معظم تمام اعيار را به نمايش بگذارد و با شنيدن نام امپراطور خرسند شود. حال خامي و پخته گي سياسي افراديكه ورق استعفا ميدهند و بعد از ان إنكار ميكنند خود بيانگر ضعف و احساساتي بودن اين شخص است كه بدون تعمق سياسي و خرد اجتماعي يك روز گرمى گرم و ديگر روز سردى سرد ميشوند. در سياست برد و باخت است؛ اگر شما نه منحيث والى بل از موقف كلان داخل مزاكرات با رييس جمهور شديد و آن هم رييس جمهور كه از تجربه و علم خيلى بالا برخوردار است، وقتيكه ورق استعفا را امضا كرديد در مقابل از رييس جمهور چى تضمين گرفتيد؟ اگر هيچ! برادر، باختى! هنوز عطا ديد كلان سياسي ندارد و بأيد در چند مرحله ديگر با ايفاي ماموريت در مركز اين علم را بياموزد. اخر چى؛ ماموريت دولت دائمي نيست و قرار نيست خود را ميراث دار بخوانند اين جملات خيلي بي منطق است نه حزب جمعيت و نه هيچ قلدر با اين منطق ضعيف نميتوانند خود را به كرسي تحميل كنند در اخر امر زور ملي و بين المللي سبب ميشود كه سرخم از ولايت خارج شود، بنا بهتر است معلم عطا از اين موقع استفاده كرده براي كار هاي بعدى و يافتن رزق حلال اولا از كار هاي گذشته توبه كرده اماده كار هاي جديد شويد! زنده باد خود ما!

Leave A Reply