دافراط وتفریط ترمنځ بېلونه (فرق) څه ده؟/ علي خان

0 667

   افراط / بنسټ یې (ف، ر، ط) ده ، وایې :فرط  یفرط  فرطا، مانایې له پولې واووښت ، له پولې اوړي ، له پولې واووښتل شو. دِټولو مانا په تېر وروان مهال کې له پولې یاحد څخه ترېدل یا تجاوزکول دي ، که چېرې په دې حدتېرېدلوکې لویونه یاډېروالی یا مبالغه ووکړو افراط ورته وایې ،چې په عربي جوړښتلار(ګرامر) کې دافعال په تول یاوزن باندې راځي ، په ماتا د خورا تېري وتجاوز .

  تفریط / رېښه یې (ف . ر ، ط) ده ، وایې : فرطا  یفرط  تفریطا مانایې له پولې کښته شو ، له پولې کښته کېږي ، له پولې کښته کول کېږي . دِټولو مانا په تېر وروان مهال کې ترپولې یا ترحد رسېد لو پورې نیمګړتیا ده ، که چېرې په دې ټیټېدو یاکښته کېدوکې لویونه یا ډېروال یا مبالغه ووکړو تفریط ورته وایي، چې په عربي جوړښتلارکې سرچین یا مصدر ببلل کېږي ، مانایې کمتیا وتقصیر دی.

   لنډیز – د افراط وتفریط  بنسټ ، ریښه وماده یو دی ، خو په ماناکې یو دبل په چپون وعکس دي ، دافراط مانا اوښتل یا تجاوز په ډېروالي کې ده ، دتفریط مانا : اوښتل یا تجاوزپه په لږوالي یا کموالي کې ده .لکه څنګه چې الله(ج) موږمسلمانان په ټولنوکې منځنۍ ټولنه ګرځولي یووایي:(وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (البقرة/ 143.

په همدې ډول باندې مو تاسو منځنۍ ټولنه ووګرځولی، چې دقیامت په ورځ تاسو په خلکوباندې شاهدان یاست، ورسول په تاسوباندې شاهد وي. ((و كلوا واشربوا ولا تسرفوا)).

Leave A Reply