طنز – محمود نظری- جنګ زنده باد !

0 790

که جنګ  وي دغلو محاکمه نسته

د د یموکراسۍ کومه علامه نسته

هر څه چي کوې کوه یې بې خاره

د خاین لپاره کومه جریمه نسته

خاین خپل مل ته وایي دټولو پاچا

د ولس ورسره کومه دعوه نسته

زورورغموردی ورته  محاکمه نسته

هغه ته کوم  قانون او لایحه نسته

زورورغویی چي په هر چا غورځي

په هغه توپير د خلکو او غوېمه نسته

پردي تر خپلو په کې ډیر حق لري

هغه ته د مه درنګوه کومه نغمه نسته

هر خوا ته بې قانوني ده  او خرکسي

د وطنپلور په چای کې توره شمه نسته

هر سږمور کیدای سي لوی مشر سي

دلته تولیده  دمشرانو د ماغزه  نسته

هر زورور هر کال مخ په لوړه ځي

دهغو کتل د ښه کارو سې پارچه نسته

وطن جنګل کې کوم قانون نه چلیږي

هلته کومه د انسانیت د کړو ذمه نسته

دهرپردی دا  اصلي وطن خپل دی  خپل

پردی خپل دی بیله خپلو په کې میلمه نسته

نر هغه دی چي یې بهرته ډیره یووړه

دهغو د حساب کتاب کومه  نخښه نسته

په پوهنتون  کې د سقا انځور ځړیږي

د خرو له دې  ډیره بله   ښه  ثمره نسته

سکته مارشال په کي  نن  پاک شهید سو

د ناروا لپاره په کې هیڅ کومه  خانچه نسته

والي رییس جمهور ته غوره ګوته ورکوي

د دې کار لپاره  د سیاست کومه ووده نسته

موږ  خیټور په دې وطن کې جنګ غواړو

موږ ته له دې جنګه بل شي کې مزه نسته

Leave A Reply