طنز – محمود نظری – د پيسو مجاهد

0 842

***

مرګ په هغه چې د ورور سر خپل نه بولي

هیڅ یوبل یو کام د کام برابر خپل نه بولي

پردي تر بل وطني کام ډیر لوړ او ښه بولي

د بل افغاني  کام آس لکه ګوډ خر خپل نه بولي

 

***

خیر چې د وزې هر وخت لکۍ پورته ده

دپسه چې یووار پورته سوه بې ناموسي ده

باغیرته يي تر لاس لاندې د لوچګانو کړه

هر چیري همدا  د یلغلګرو سیاست او پالیسي ده

هر وطن ته چې هېولا خپل لاس  دی اچولی

هلته یې په لاس په کې روانه کړې خرکراسي ده

د وطن لوچکان په کې پرتوک ایستلی  ډانګیان سوي

په کښې چاقو کشي د کج کشتي  او لوچکي قانوني  ده

با ابرو خلک له وطنه ځان او خپل اعیال  باسي

د زورورو له یو بل سره ښکاره پرتوګ کشي ده

وخوره ، یوسه،  مات کړه ،وهه   اوغورخوه

په دې کار کې دهریوه خره  زور ازمایي ده

دخپل د باچا امر او د خپل مشرانو امر مه منه

دپردو به چپړوسي کې خورا  لوړه ښه سیالي ده

هر یو غټ نر ځان ته یو بهرنی نر بادار لري

په دې کار کې د ټولو ونډه خري په خري ده

هیڅ نر سیاستوال په دې وطن کې بې نره نسته

په دې وطن کې اوس دهلک پر ځای نر بازي  ده

***

لوی مرستیال يي د سپین زیرو سره زیاتي کوي

د والی دبچو یې خوښه د خلکو د غوږ بریاني ده

یو يي په سړک دځان ښووني لپاره  ترافیک ډبوي

دبل  د کورمخي ته د ځان له ډاره روانه ادم کشي ده

یو لو زیری یې خاین ته  د جنت زیرۍ ورکوي

په ولایاتو کې  د غلو روانه رسمي وطن چوري  ده

ترهغه  چي دلته  په خپلو ګناهونو لوی غله ویاړي

تر هغه  روانه په دې ملک کې لوبه د باچا وزیري ده

پردي غله  له همدې دیسي غلو سره ښه  چلیږي

د دوی تر منځ ددي غنمنت وطن د وېش برابري ده

هغه چي له دولته د جهاد په نامه  امتیاز غواړي

په دې یرغمل وطن کی د دوی ونده سمه  نیمايي ده

***

اوس تر پزي ماړه غله  په دې وطن کې ویریږي

دغټ خیتو د سبا له ویرې بهر ته روانه کوچ کشي ده

هلته د بنکلو، مغازو او دبنس موټرو  روانه سیالي ده

دوی بهر دی مګر د هغو تنخواه په وطن کې جاري ده

 

 

Leave A Reply