آفتاب را نمیتوان به دو انگشت پنهان کرد !

0 306

 -کاندید اکادمیسن اعظم سیستانی

من سالها قبل از قلم استاد نگارگر جعل کتابی بنام خاطرات حبیب الله کلکانی را از سوی انگلیس در پورتال افغان جرمن آنلاین خوانده بودم وازین فتنه گری انگلیس ها تعجب کردم. ولی اینک آقای رزاق مامون آن خاطرات را بحیث یک منبع تاریخی باز شناخته و قصد کرده برمبنای این خاطرات کتابی بنویسد.

خاطراتی که از سوی یک انگلبس بنام حبیب الله کلکانی و برضد شاه امان الله جعل شده باشد بدون تردید هدفش تخریب شاهی است که پوز استعمار را برای حصول استقلال کشورش بزمین مالیده است واین را آقای رزاق مامون بهتر از هرکسی دیگر میداند.

ما همه میدانیم که حبیب الله کلکانی یک دزد بیسواد بود که با توطیه انگلیس به قدرت رسید و در تمام مدت ۹ ماه قدرت خود مصروف غارت و چپاول مردم وهمراهان دزدش مصروف تجاوز برمال وناموس مردم بودند.
کلکانی که دشمن مکتب وسواد و دانش بود هرگز نمیتواتست فکر کند که خاطرات یعنی جی؟ خاطرات نویسی علامت داشتن شعور اجتماعی و تفکر مدنی و آینده نگری است درحالی که کلکانی با این چیزها بیگانه بود.

انگلیس برای اینکه انتقام شکست خود را در جنگ استقلال افغاتستان از ملت افغان بگیرد؛ با دسیسه ها وتوطیه های خود روحانیون وابسته بخود و مردم جاهل را علیه شاه به قیام وا داشت و آن شاه مترقی و پیشرو را باسقوط روبرو نمود وبجای آن یک آدم بیسواد وجاهل را برگرده ملت سوار کرد و که در مدت ۹ ماه آن مردسفاک و رهزن با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه سر آب داد‌.

انگلیس با سقوط وتبعید شاه امان الله اکتفا ننمود بلکه تا توانست آن شاه را تخریب کرد و بارها برای ترورش در خارج ازکشور توطیه چید و هربار این توطیه ها توسط استخبارات خارحی ومنجمله روس ها کشف وخنثی ساخته میشد.

در دوران نادرشاه و برادرش هاشم خان صدراعظم سعی بعمل آمد تا نام ونشان امان الله خان از کتب تعلیمی مکاتب و مطبوعات کشور محو گردد ؛ اما محو نگردید.

همزمان با کودتای ثور دوباره نام ونشان آمان الله خان و برنامه های ترقی پسندانه او در مطبوعات کشور درخشیدن گرفت واز اوایل قرن۲۱ بدینسو مقالات متعدد وکتب تحقیقاتی ممتعی از جانب نویسندگان داخلی و خارجی برای روشن ساختن دوران طلایی عصر امانی به چاپ رسیده است که خواندن برخی از آنها دود از نهاد انسان های وطن پرست به آسمان بلند میکند.

یکی از این کتب ممتع ( بازنگری دوره امانی وتوطیه های انگلیس ) از داکتر عبدالرحمن زمانی است که در ۶۰۰ صفحه با صدها سند محرمانه از توطیه های انگلیس در سال ۲۰۱۳ بچام رسیده است.
خانم امریکایی ریه تالی استوارت نیز کتاب (آتش در افغانستان) را در باره دوره امانی نوشته است که از معتبرترین کتب برای باز شناسی دوره امانی بشمار میرود.
بنابر چنین کتب تحقیقی وعلمی میتوان گفت نام شاه امان الله چون آفتابی است که هرگز با دو انگشت پنهان نمیشود.

یک اشاره ضروری :

اکثریت مردم ما اطلاع دارند که داکتر اشرف غنی برای تجلیل هرچه با شکوه تر از صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان؛ هدایت صادر نموده بود تا کار احیای مجدد قصردارالامان تسریع شود، این امر بیگمان آتش به جان دشمنان استقلال کشور و محصل آن یعنی شاه امان الله زده است.

دشمنان استقلال افغانستان در واقع دشمنان شاه امان الله کسی که استقلال کشور را از چنگ انگلیس، این دشمن تاریخی مردم افغانستان بدست آورد نیز میباشند.
از روزیکه داکتر اشرف غنی نسبت بکارکرد های شاه امان الله ابراز علاقمندی کرده و خود را ادامه دهنده راه وبرنامه های شاه امان الله ( فصل ناتمام دوره امانی ) نامیده است و برمبنای این تفکر؛ دست به اقداماتی زده وعمراناتی را که در عصر امانی بنیاد شده بود ولی توسط تنظیمهای جهادی در مرکز واطراف به ویرانه میدل شده بودند، دستور احیای مجدد آنها را بشمول قصر تاریخی دارالامان داد ؛ این دساتیر اشرف غنی آتش بجان دشمنان آبادی و ترقی کشور زده است و آنان را وادار به تبلیغات زهر آگین ویاوه گوی نموده است.

این یاوه گویی ها که برای کم رنگ ساختن صدمین جشن پرشکوه استرداد استقلال کشور صورت میگیرد ، هرگز نمیتواند از ارزش کارها واقدامات ترقی پسندانه آن شاه وطن پرست وعاشق استقلال ومردم بکاهد.

Leave A Reply