اجماع ناموس فروشان مسلکی در لاهور

0 330

/میرعبدالرحیم عزیز

6/24/2019

 

 

اجماع ناموس فروشان مسلکی در لاهور

 

عده ای از پست ترین، خاین ترین و بی مسلک ترین انسان های شرف باخته به بهانۀ کنفرانس صلح به پاکستان رفتند تا بار دیگر قسمتی از خاک میهن را در اختیار بردگان پاکستانی قرار دهند. به چهره های کثیف این ناموس فروشان نیمه نگاهی اندازید، خواهی دید که چه خون آشامانی به این ذلت و  پستی تن در داده و چطور خود را  با قبای  خیانت به پاکستان به فروش میرسانند. مزدوری این فضله های حیوانی تازگی ندارد. پاکستان همان افرادی را احضار نموده که سال ها  آنها را در اختیار خود داشته و از وجود کثیف شان علیه افغانستان استفاده نموده است. دولت مستعمراتی کابل آنقدر در زد و بند های سیاسی مصروف است که کمتر متوجه جریانات ضد میهنی میشود. البته نباید تعجب کرد، زیرا دولت مستعمراتی کابل خود تا گلو در اعمال ضد مینهی غرق است.

 

به بی عزتان دایمی نظر اندازید

 

در سال های حاکمیت طالبان سیاه اندیش، مزدوران شورای نظار در حوزۀ واشنگتن ماه چند بار مقابل سفارت پاکستان مظاهرات جعلی را به راه می انداختند و این کشور را در مداخله در امور افغانستان و حمایت از طالبان “محکوم” نموده  و شکوه داشتند که چرا پاکستان به آنها کم مهری می نماید. بعد از تجاوز امریکا و سرنگونی طالبان، مزدوران شورای نظار به یک بارگی از مظاهره علیه پاکستان دست کشیدند که گویا این کشور اصلاً بیش ازین در امور افغانستان مداخله نمی نماید. زمانیکه مرد و زن مزدوران شورای نظار در بعضی پست های دولت دست نشاندۀ کابل نصب شدند و در استخدام امپریالیسم جهانی درآمدند، موضوع مداخلۀ پاکستان به کلی فراموش شد. همه این  انسان های کثیف و آلوده مصروف جمع آوری دالر و بدست آوردن مقام شدند. بعداً آشکار شد که فعالیت ضد پاکستان این جرثومه ها کاملاً تصنعی و روی دستور و اوامر دیگران بود.

 

همان بود که این بی هویتان و پست فطرتان بعداً به نفع پاکستان داخل فعالیت شدند و تقاضا نمودند که افغانستان خط دیورند را به رسمیت بشناسد. یکی از فرومایگان مونث و شوونیست شورای نظار چند سال قبل در یکی از نشست ها در  پاریس پهلوی خاین اعظم روان فرهادی نشسته و با الهام از افکار ضد میهنی دیپلمات سابق وزارت خارجه، اظهار داشت که “افغانستان باید خط دیورند را به رسمیت بشناسد.” این لوده و بی دانش که بعداً مشاور عبدالله مقرر شد، اصلاً نمیداند که خط دیورند چطور به وجود آمد و پس منظر تاریخی آن چه است. در سال های مظاهرات جعلی ضد پاکستان، رهبری این گروه در دست سید مخدوم رهین (پسر خالۀ اینجانب) وزیر اطلاعات و کلتور نظام مستعمراتی بود که از حامیان تجزیۀ افغانستان به شمار میرود. این فرد ضد افغانستان ده ها تن به شمول خواهر زاده های خود را در راه خیانت به افغانستان رهنمائی نموده و بعداً آنها را به حال خود شان رها کرد و خود  در دولت مستعمراتی کابل جا گرفت.

Leave A Reply