یوه افغانه ښاپیرې په کییف کې

185
یوه افغانه ښاپیرې په کییف کې (لومړی چاپ 2019)، لیکوال محمد طارق بزګر
د یوې ریښتنې پېښې له مخه لیکل شوې کیسه چې د افغان جګړې د ناخوالو، نتیجو ، تاثیراتو او په ټولنه او خلکو یې اغیز، ښځه په افغاني ټولنه کې او په ټوله کې د یوې افغانې میرمنې د دردونکې او تریخ ژوند داستان چې بلاخره بدلمنۍ ته مجبوریږي.
د کتاب بیه ۱۵۰ نارویژي کرونه یا د هغې معادل او پوستي د لیارې ۲۰۰ نارویژي کرون (د نړۍ ټولو هېوادونو ته).
د پاسنی کتاب مینه وال او غوښتونکي کولای شي په حضوري ډول یې د لیلیستروم په ښار (ناروې) کې یې د دعوت رسنیز مرکز څخه واخلي او یا هم د بانک د لارې پیسې د دعوت ميډیا په اکاونټ AC#0530 22 94668 او یا د دعوت رسنیز مرکز د ویپس په شمېره Vipps: #557320 د خپل بشپړ پوستي ادرس سره راولیږې ستاسو د خوښې او اړتیا وړ کتاب به ډير ژر تر تاسو درورسیږي.
د دعوت رسنیز مرکز دفتر
Dawt Media Center
Voldgt. 37A
2000 Lillestrøm, Norway
Tel: +47 63844384
Mob: +47 90856195
email: dawatmedia@gmail.com

Comments are closed.