Browsing Category

ژبه

د فونيټکي الفبا اصول

هره ژبه ځانته ځانګړی ليکدود او الفبا لري، چې د هماغې ژبې پۀ ليکلو او لوستلو کې تر ګټه اخستل کيږي. د يوې ژبې د ځانګړي ليکدود تر څنګ داسې نړيوال ليکدود هم شته چې پۀ ډېرو ژبو…

د ما په لیکنو توند تنقید

د ما په لیکنو د یوه – ګومان مې دی ـ ځوان هیوادوال شکایتي، تنقیدي، په ناسمو او په ستونځمن ډول پرې پوهېدنو غونډالو کې کړې وه، چې د منلي او درانه د دعوت د ملي پاڼې خپروونکي او خاوند…

ژبه څۀ ده؟ لۀ یو نوي لید لوري يې ولولئ

 کېداشي تاسو ته د ليکنې عنوان تکرار وي، مګر پۀ دې ليکنه کې د ژبې پۀ هکله نوې او  پۀ زړۀ پورې خبرې شته چې پۀ لوستلو ارزي.د شاتو مچۍ کولی شي چې د خپلو را ټولېدو یا اجتماعاتو پۀ اړه…

پښتو ته ناسم راننباسل شوي ویونه

 لنډ: پښتوته ناسم راننباسلشوي ویونه او له ژبپوهانو څخه هيله پیل یادونه: دا لیکنه داسې لنډه، بې له اوږدې شننې راوړم. دا ټولې لیکنې د تاند او دعوت په منلو خپرونو کې خورې شوي او…

ترانزیتیواو اینترانزیتیو

Transitivität   ( له لاتین trānsitiō ) ترانزیتیواو اینترانزیتیو پیل یادونه: زه دالیکنې لهالماني ادبیاتو رانیسم. کېدی شي ډېر د سمونونو څه یا په کې وي په کې دي. دا ډېر کار دۍ، کېدی…

د پښتو ژبې د ورځې په پلمه

د پښتو ژبې د ورځې په پلمه د مورنۍ ژبې ته د خدمت اصلي لارې او اصول مورنۍ ژبه پښتو یوه ونه وگڼئ چې بېلابیلې څانگې او په زرگونو، لکونو او لا میلیونونه پاڼې یا لغتونه لري، دا ونه…

کړنډولونه او بدلونونه یې او

کړنډولونه او بدلونونه یې او همداسې  ور سره د نومځاینیوو بدلونونه. دا په دې پرېپوهېدنه، چې  کړنویونه ټولګیز دي او باید ټولګیز شي. دالاندې ټول هغه څه دي، چې که څېړلشوې وي، ځو ډېر…

پښتو ژبلار د ښونځي لپاره:۷ مه برخه

سیده شی: پېژند: غونډالغړی، چې د کړنوي، په اکوزاتیو کې ،  د غونډلې  په واک کې دي او د یوه شي سینتاکتیکي دنده ډکوي. مخامخ وی یې ناسیده شی. ۱ - کارونبېلګه: په غونډله کې. ،، زه دما د…