د نامشروع امتیازاتو له امله باید تور سپین او سپین تور نه کړو

0 695

 درنو هیواد والو
خینی محترمین د یوه اړخ یا بل اړخ له لوری د مادی امتیازاتو په اخیستلو په فیسبوک کی د سپکو او نامناسبو کلماتو او جملاتو په کارولو خپل شخصیت بازار ته وړاندې کوی دا سمه ده چی په هره ټولنه کی سیاسی مخالفتونه او موافقتونه وجود لری او دا د متمدن انسان حق دی چی انتقاد وکړی او ناخوالی په گوته کړی اما کورنۍ تربیه او د شخصیت کهتری هغه وخت څرګندیږی چې د خبرو او یا لیکلو بر مهال سپکی سپوری وايی. سیاسی نقد خپله ښکلا لری اما د تعلیم لرونکو خلگو لپاره ډیره بده ده چی د کچه جملاتو حخه استفاده وکړی په دی زه پوهیږم چی تعلیم د تولنی څخه ترلاسه کیږی او تربیه د کورنی حخه.
د یو متمدن او تعلیم لرونکی انسان ټولنیز مکلفیت دی چی ناخوالو ته گوته ونیسی او ولس ورته متوجه کړی اما سپکی سپوری نه یوازی کورنی تربیه ښیی بلکه د انسان کمزورتیا په گوته کوی. هیله ده دوستان په خلاصو سترگو او عالی تربیه په سیاسی ډگر کی خپل انسانی رسالت په لوړو معیارونو ترسره کړی. ..تور ته تور او سپین ته سپین ووایی د نامشروع مادی امتیازاتو په وړاندی خپل شخصیت ونه پلوری.

 

عبدالباري عارض

Leave A Reply