نمیدانم برای کی بنویسم؟

0 101

خلیلزاداعتراف نمودکه، مذاکرات میان طالبان وامریکادست آوردی نداشته است.

من هم دراولین وهله آن مذاکرات به ارتباط صلح میان امریکا وطالب مضمونی تحریر داشته بودم تحت عنوان {نه چرگی است ونه پرگی} که سایت های محترم آریایی ، تاند ودعوت میدیا آنرا نشر نموده بودند .

کنون به هموطنان عزیزخودزینهار آگاهی میدهم ، تابه هوش آیند ( گوسفندانی هستید آماده ی ذبح درحیات قصاب)

به همه !

((ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروامابانفسهم))

آیه ی شریفه :ترجه (خداوند(ج)وضع وحال هیچ قومی راعوض نخواهدکرد،مگرآنکه انسانها به خودشان وضع وحال خودشان راتغییر دهند).

ای تنظیمی های ساده لوح ! شما که ساده لوح نیستید به خاطر منفعت تان خودرا به کوچه ی حسن چپ زده اید  ، ازنام جهاد استفاده نموده ،غصب نمودید ، تاراج کردید بفکر اینکه به اولادهای تان آینده ساختید بی خبر ازینکه آن لقمه حرام اولادت را از وطن بیگانه ساخت ، اختلاس نمودید وخون شهدا را به امریکا فروختید  وهنوزهم چاکر منشی امریکا وپاکستان رادارید .

ای طالب متحجر ! باتو هستم ، دالرورزق که امریکا برایت میدهد حرامت باد ، مخابرات وتجارملی را که می شُفلی کوفتش از مردم مظلوم ما می برآید، این درآمد حرام درروز قیامت طوق لعنتت شود ، بخود بیا ! چنانچه شاهینت اعتراف نمود که امریکا درمذاکرات شما را فریب داده .

ببین ! مزه ی گوانتانامو را چشیدی ، هم به نام تروریست بد نام شدی وهم جیره خور قطر ، سرت رالحظه یی در یخنت فرو آرلحظه ی به تفکربیا شیوه ی مبارزه را که توّپیش گرفته ی راهی است که به ترکستان میرود ، مردم را از خود بسازوبه فرمان اغیار مرو، چون عمرمختار،لیبرتادورس مبارزه کن تاجهان به عقبت برود.

بیامردم مظلومت را که مسلمان اند بنگر ! قاطبه ی ملت که درداخل کشوراند آنها راتحت سنگ آسیاب قرارداده ی ، همه روزه ازعذاب وباجگیری لشکرلجوج شما،  بابت ماین های لب شاهراه ها ، اخاذی بنام محصول گمرک ،عشروغیره ،  بستوه آمده اند. بس است همان عاید معدنیات ومواد مخد رت بس است – حلالت با د به همان اکتفا کن به قطاع الطریقی نه بگو.

ای ملت مظلوم !

سالها بنام غیور،شریف ،آزاده یاد شده ای ، کنون نه شریف هستی ، نه غیور ونه هم آزاده ، مفسد درجه اول جهان ، تروریست درجه دوم دنیا ، بدمعاش ودزددرجه سوم گیتی ، بی همتی هستی چون لت های سلطان محمود خزیده ی ، دروقت ضرورت به یکی دیگر تان حتی آب نمیدهی که آنرا جرعه ی آخری قبل از جان کندن نماید.

به هوش بیا !

به چی قهرخداگرفتارشده ای ، به دستور فرمان خدا واعتصمو بحبل لله …باهم اتحاد نموده با تجهیزسیاینس به آگاهی وشعور سیاسی بایک خیز عظیم وجهش مردم ، چنان لرزه ی در تن دشمنانت بوجود بیاور که اجدادت ازگورستانها به تو چون هاتف غیبی شاباش وآفرین بفرستد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.