کابل باید متوجه عمال ایران در افغانستان باشد

عبدالله فکور

0 436

2/2/2020

امریکا

اخیراً جنرال مکنزی قومندان قوای مرکزی امریکا وارد کابل شده و در یک مجلس اظهار داشت که ایران نقش منفی در افغانستان بازی میکند. او گفت که “ایران منتظر فرصتی است که تا بتواند از طریق گروه های نیابتی و عمال خود به قوای ائتلاف صدمه بزند”. صرف نظر از گفتار جنرال مکنزی، همه میدانند که ایران مانند پاکستان یک دشمن خطرناک سیاسی و فرهنگی افغانستان است. ایران در جریان سال های اشغال افغانستان توسط قوای خارجی و بی نظمی ها در کشور ما، هزار های جاسوس در افغانستان تربیه کرده و هنوز هم ادامه میدهد. این جواسیس تمام ساحات را در بر می گیرد: فرهنگی، مذهبی و سیاسی. ایران پول فراوان در افغانستان مصرف میکند، در حالیکه مردم ایران از گرسنگی می میرند.

یک عده از کسانی که در ایران درس خوانده اند، در زیر نظر ساواک قدیم و واواک امروز تربیه شده و به افغانستان فرستاده شده اند تا منافع ایران را در کشور ما تامین نمایند. سید مخدوم رهین، لطیف پدرام و صد های دیگر از همین قماش اند. ایران توانست که با استفاده از پول و نفوذ خود یکی را وزیر اطلاعات و کلتور و دومی را وکیل پارلمان افغانستان بسازد و توسط اینها فرهنگ ایران را مروج ساخته و صدای فدرالیسم و سرانجام تجزیۀ افغانستان را بلند نمایند. سید مخدوم رهین لغات و اصطلاحات ایرانی را در مطبوعات افغانستان جا داد که ما هر روز شاهد گفتار گویندگان رادیو و تلویزیون های داخل کشور هستیم.  ایران دوبار سید مخدوم رهین را وزیر اطلاعات و کلتور ساخت و درین راه میلیون ها دالر به حکومت فاسد در کابل رشوت داد.  اگر حکومت کابل واقعاً ادعای افغان بودن را دارد، باید سید مخدوم رهین و سایر عمال ایران را نظر بگیرد و به تلویزیون و جراید و نشرات اخطار بدهد که از استعمال کلمات فارسی ایران خودداری ورزند.

در ساحۀ مذهبی، ایران در بین مردم هزارۀ و شیعۀ ما رخنه کرده و از میان آنها انسانهای کثیفی مانند خلیلی و محقق و ده های دیگر را برای تبلیغات مذهبی خود تربیه نموده است. قرن ها سنی و شیعه های افغانستان مانند برادر با هم زندگی کرده اند. ولی درین اواخر، به اثر فعالیت های تخریبی ایران، کشمکش های مذهبی بین سنی و شیعه های افغانستان افزایش یافته است. یک عده از برادران هزارۀ ما می گویند که ملا های ایران آزادانه به سمت مرکزی افغانستان رفت و آمد نموده و می کوشند که مردم هزارۀ را شست وشوی مغزی نمایند. عمال ایران مانند محقق و خلیلی وظیفه دارند که در داخل دولت افغانستان داخل شده و برای منافع ایران کار نمایند. لشکر فاطمیون تحت نظر محقق قرار دارد تا در صورت اشاره از تهران، وارد جنگ تباه کن  شوند. خلیلی و محقق سال ها در ایران زندگی کرده و از کمک مالی واواک (سازمان جاسوی نظام آخندی) مستفید شدند.

در ساحۀ سیاسی، گروه جمعیت اسلامی و شورای نظار روابط عمیق با واواک ایران دارند. بعد از قتل قاسم سلیمانی، سران جمعیت اسلامی ربانی و شورای نظاری ها اشک تمساح ریختند و عبدالله عبدالله خاین و بی هویت گریه سر داد. برای همه معلوم است که در جریان جنگ های داخلی و حاکمیت طالبان، سازمان تروریستی قدس و واواک به شورای نظار و جمعیت اسلامی کمک مالی و نظامی تحویل میدادند و در عوض ایران از آنها خواستار وفاداری به این  کشور شد که ما این وفاداری را در روش شورای نظار و جمعیت اسلامی ربانی مشاهده می نمائیم. ایران همچنان به طالبان و حزب اسلامی کمک می کند تا جنگ را ادامه دهند و امریکا را در افغانستان سرگرم سازند تا متوجه ایران نشود.

پس دولت افغانستان چه باید بکند تا هویت مردم و کشور ما را از تعرض اجانب خاصتاً ایران و پاکستان مصئون نگهدارد.  قبل از همه عمال ایران را شناسائی نموده و هویت آنها را برملا سازد تا مردم ما خاینان ملی را بشناسند. دوم اینکه نشرات و رادیو و تلویزیون ها زیر نظر داشته و به آنها دستور بدهد که از استعمال کلمات ایرانی اجتناب ورزند. اگر دولت این وظیفه ملی را نادیده بگیرد، هویت ملی ما به زودی نابود خواهد شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.