سخنان ملی گرایانۀ اشرف غنی

عبدالله فکور

0 214

2/6/2020

امریکا

بالاخره یک رئیس دولت در افغانستان پیدا شد که از تاریخ، فرهنگ و زبان کشور  دفاع نماید. تا اکنون، هیچ فردی در دستگاه دولت دست نشاندۀ افغانستان پیدا نشده بود که از منافع سیاسی و فرهنگی افغانستان به دفاع برخیزد. هر چرند و پرندی که ایرانی های طماع و عمال شان در مورد افغانستان می گفتند، نادیده گرفته میشد. زعامت فاسد در کابل خود را خاموش میگرفت و آه نمی کشید تا مبادا پول هائی که از جانب ایران منحیث رشوت به رهبران خاین افغانستان داده میشود، قطع گردد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان  اشغال شده چند روز قبل در مراسمی زیر  عنوان “گفتمان تاریخ، فرهنگ و هویت ملی” در جمع محصلان  گفت: “افغانستان مهد زبان دری است. ایران پهلوی زبان بود. ما زبان و ادبیات دری را انکشاف دادیم. اکنون به ما می‌گویند ایران شرقی. ای برادر، دزدی هم حد دارد”.

او در این مراسم تاکید کرد که افغانستان یک زبانه نبوده و افغان‌ها به چند زبان صحبت می‌ کنند. رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان ساخت: “هم زبان پشتو و هم زبان ازبکی ما، ارتباط عمیق بافرهنگ دری ما دارند”. این گفتار ملی گرایانۀ اشرف غنی آتش در جان ایرانی ها فاشیست و عمال ایران در افغانستان انداخته است. بدون تردید که افغانستان جایگاه زبان دری است که ایرانی ها می خواهند آنرا بدزدند و همه افتخارات فرهنگی ما را از آن خود کنند. من چندین بار از خطرناک بودن ایران به افغانستان نوشته ام و به مردم خود گفته ام  که متوجه تبلیغات ضد افغانستان دولت فاسد ایران و عمال شان باشند. یک تعداد تلویزیون ها کماکان در خدمت نظام فاشیستی ایران اند و از آنها  رهنمائی و الهام می گیرند. با وجود زندگی جهنمی مردم ایران که محتاج یک لقمه نان اند، ملا های ایران میلیون ها دالر ایران را در راه تخریب افغانستان مصرف می کنند و جواسیس خود را در تمام سطوح پول میدهند که به میهن شان خیانت نمایند.

ملا های ایران و عمال شان در  افغانستان از اشرف غنی نفرت دارند و عبدالله عبدالله را بیشتر می پسندند. بعضی ستمیان سابق مانند لطیف پدرام که زمانی جاسوس شوروی بود حال  در خدمت واواک درآمده و خواهان تجزیۀ افغانستان شده است. جاسوس دیگر ایران سید مخدوم رهین که یک مدتی توسط ساواک زندانی شده بود، به شرطی از زندانی رها گردید که حامی منافع ایران در افغانستان شود. باوجود تغییر نظام در ایران، سید مخدوم یکی از عمال ایران در افغانستان شمرده میشود. چهره های مانند  محقق و خلیلی و گروه فاطمین اصلاً ضرورتی به معرفی ندارد.

از حکومت کابل تقاضا میشود که عمال ایران را از دولت اخراج نموده و هویت آنها را برای مردم و جهان افشاء نماید تا یک درس عبرت برای همه خاینان شود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.