چه شد که ژورنالیزم زرد به سرخ تبدیل شد؟

عبدالرووف لیوال

0 129

تطمیع رسانه ها ازطرف حکومت های کرزی درترویج فساد رول به سزای داشت .

درین روزهامشاهده میشود که بعضی رسانه هاباتهیه ی گزارش های تحقیقی Investigation reportingمیخواهند نشان بدهند که گویارسالت رسانه ی خودرانمایان سازند.

علت آن اینست که طالبان آنها را رسانه های مزدور خطاب مینمایند درحالیکه  باید به آنها کلمه ی رسانه های رشوه خور رااتلاق نمود. ( خصوصاً درزمان کمپاینهای انتخاباتی )

باید علاوه نمود که موسسات خارجی هم بخاطریکه وندی بخود بزنند – درشعله ورساختن این پدیده ی شوم (ژورنالیزم زرد)، هیزم میریختند چون منفعت خودشان هم مطرح بود.

بکروند :

 دراوایل حکومت کرزی بازار رسانه های وندست (فندوالا) بدون اینکه معیار رسانه ی شان ارزیابی گردد ، سخت پُر جوش وخروش بود.

وحکومت های کرزی هم بخاطریکه به پروسه ی چور وچپاول خود مانند چور کابلبانک (محمود کرزی وفهیم) سرپوش رسانه یی بگذارد ازطریق دفتر رسانه یی خود به بعضی رسانه ها دالر میداد – جهت انحراف توجه عامه به جهات دیگر، کنفرانسهای گویا حاد دایر مینمود – یکروز درمیان خبرنگاران به ارگ خواسته میشدند – حتی به بعضی خبرنگاران از قبل سوالات فرمایشی داده میشد تا مطرح نمایند – درینمورد من حاضرم اسناد وشواهد ارایه دارم.

دفاتر چون (نی) وغیره هم مانند دفاترعاطل وفند بگیرصرف به یگان ورکشاپ ژورنالیزم وکنفرانس اکتفا مینمود.

حال به خاطرهراس ازینکه مبادا حقایق روشن شود – این رسانه ها قلم خودرا به افشای گویا فساد   درگزارش های تحقیقی Investigationreportingمیچرخانند.

چون فعالیت این رسانه ها مورد سوظن (سیگار) و(ساپکو) قرار گرفته که در گذشته ها مُمد پروسه ی فساد بودند ، فلهذا قراراست ژورنالیزم زرد به سرخ تبدیل شود ولی حال دیگر دیر شده است.

عبدالرووف لیوال.

Leave A Reply