تو مرا آخوند بگو، من ترا ملا

محمد داؤد مومند

0 100

تو مرا آخوند بگو، من ترا ملا

تحسین از حسنات عملیست، مستحسن.

ولی تحسین از ظلالت، تحسین از جهالت، تحسین از نادانی، تحسین از بیسوادی، تحسین از کژاندیشی، تحسین از بد سگالی، تحسین از تاریک بینی، تحسین از تاریک اندیشی، تحسین از اهانت، تحسین ازسفاهت، تحسین از تذلیل دیگران، تحسین از استخفاف هم وطنان، تحسین از خود نگری، تحسین از خود پرستی، تحسین از کار سخیف، تحسین از حُسن تخویف، تحسین از هتک حرمت، تحسین از آز نخوت، تحسین از هر تحجر، تحسین از هر تنفر، تحسین از لفظ دشنام، تحسین از کار بدنام، تحسین ازحرف دروغ، تحسین از کذب ناروغ ، تحسین از هر اتهام، تحسین از هر فکر خام، تحسین از کارشیطان، تحسین است ازاحمقان، تحسین از بی دانشی، تحسین از کژاندیشی، تحسین از خود پسندی، تحسین از خود اندیشی، تحسین از شرارت، تحسین هم از لجاجت، تحسین از بی عزتی، تحسین از بی حرمتی، تحسین گر، واهیات است، تحسین از شطحیات است، تحسین از چرندیات، تحسین از لاطائلات، تحسین از چال و فریب، تحسین از زهر آمیب، تحسین از دریدن ناموس قلم، تحسین از ابرام ظلم و شتم، تحسین از بی مسلکی، تحسین از بی پرنسیپی، تحسین از چاپلوسی، تحسین از دیده درایی، تحسین از مرد احمق، تحسین از سنگ چقمق، تحسین از شخص ظالم، تحسین از قبح عالم، تحسین از گند معده، تحسین از طعم روده، تحسین از ذهن رنجور، تحسین از خمر مخمور، تحسین از فکر مجنون، تحسین از کار مظنون، تحسین از بی بصری، تحسین از بی دانشی، تحسین از بت پرستی، تحسین از باده نوشی، تحسین از شخص جاهل، تحسین از فکر باطل، تحسین از فکر بَرده، تحسین از موش مرده، تحسین از کار جاهل، تحسین از ذهن غافل، تحسین از کبر و نخوت، تحسین از خَمر قدرت، تحسین از بی وقوفی، تحسین از سفله اوقی، تحسین از شخص لوده، تحسین از دُم کره، تحسین از مرد بی آب، تحسین از گند مرداب، تحسین از لجن کلام، تحسین از لوث مرام، تحسین از بی خدایان، تحسین از ظلم آنان، تحسین از کودتایان، تحسین از کینه ورزان، تحسین از دژخیمان، تحسین از خوف ایشان، تحسین از قدرت پرستان، تحسین از این بی عقلان، تحسین از بی وفایی، تحسین از خود ستایی، تحسین از تگ و تگمار، تحسین از اژدها، مار، تحسین از بی خبری، تحسین از بی بصری، تحسین از مشر لوده، تحسین از مغز پوده، تحسین از اعتبارش، تحسین از کار وبارش، تحسین از ابتدایش، تحسین از انتهایش، تحسین از بی خبری است، تحسین از بی دانشی است، تحسین………….اهانت به ضمیر و وجدان است.

تو مرا آخوند بگو، من ترا ملا، به جز معانقه و مغازله سیاسی چیز دیگری تلقی شده نمیتواند.

په درناوی

Leave A Reply